Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi pořadatelemodborného právního kongresu Právní prostor (dále jako „akce“) a návštěvníky akce.
 2. Pořadatelem akce je společnost ATLAS consulting spol. s r.o., se sídlem Výstavní 292/13, Ostrava – Moravská Ostrava, 702 00, zapsaná u Krajského soudu v Ostravěpod sp. zn. C 2393, IČO: 46578706.
 3. 3. Pokud se v těchto všeobecných obchodních podmínkách mluví o návštěvníku, rozumí se jím držitel vstupu jakékoli kategorie, včetně partnerů, vystavovatelů, přednášejících a zástupců sdělovacích prostředků.

2. Platnost všeobecných obchodních podmínek

 1. Návštěvníci se při vstupu do místa konání akce řídí:
  1. Těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
  2. Návštěvním řádem místa konání akce nebo jiným obdobným dokumentem vydaný provozovatelem místa konání akce.
  3. Případnými dalšími dokumenty a ujednáními uzavřenými s pořadatelem.
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné zakoupením nebo jiným přijetím vstupu, popřípadě vstupem do místa konání akce a takovým momentem vyjadřuje návštěvník svůj souhlas s nimi.

3. Registrace (přihláška)

 1. Návštěvník na webových stránkách akce www.kongrespravniprostor.cz v sekci Vstupenky vybere typ vstupného a vyplní fakturační údaje a odešle kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“ pořadateli.
 2. Návštěvník se může na akci registrovat rovněž prostřednictvím telefonické či mailové objednávky u pořadatele, popř. jiným individuálně dohodnutým způsobem.  
 3. Nejpozději do 3 dnů od online objednávky vstupenek, telefonické či emailové objednávky obdrží návštěvník potvrzení o účasti.
 4. Nejpozději do týdne od přijetí objednávky obdrží návštěvník e-mail se zálohovou fakturou na úhradu účastnického poplatku.
 5. Po úhradě účastnického poplatku zasílá pořadatel návštěvníkům podrobné organizační informace a aktuality týkající se akce.

4. Platební a storno podmínky

 1. Úhrada účastnického poplatku musí být provedena před akcí na účet označený pořadatelem. Cena a platební podmínky jsou uvedeny na webu akce.
 2. Pro stornování již provedené objednávky účasti platí následující storno podmínky:
  1. Deset (10) dní před začátkem – storno poplatek 30 % z účastnického poplatku,
  2. Pět (5) dní před začátkem – storno poplatek 50 % z účastnického poplatku,
  3. Tři (3) dny před začátkem – storno poplatek 70 % z účastnického poplatku,
  4. Dva (2) dny a méně – storno poplatek 100 % účastnického poplatku. (Termínem storna se rozumí den, kdy bylo stornování objednávky pořadateli doručeno.)
 3. Storno objednávky účasti musí být doručeno pořadateli na kontaktní adresu info@kongrespravniprostor.cz nebo písemně na adresu pořadatele.
 4. Pokud se nebude moci registrovaný návštěvník akce účastnit, je možné za sebe vyslat náhradníka, kterého je však nutné telefonicky +420 596 613 333 nebo emailem info@kongrespravniprostor.cz nahlásit pořadateli (Povinné informace: firma, osoba,která se neúčastní a titul, jméno, příjmení a email náhradníka).
 5. V případě naplnění kapacity akce si pořadatel vyhrazuje právo příjem objednávek přerušit nebo zcela zastavit.

5. Účast na akci

 1. Návštěvníci akce jsou povinni zdržet po dobu konání akce veškerého protiprávního jednání a počínat si tak, aby jejich jednáním nedocházelo ke škodám na majetku pořadatele nebo třetích osob.
 2. Návštěvníci jsou povinni nerušit svým chováním přednáškovou část akce, chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům a v případě mimořádných událostí respektovat pokyny personálu pořadatele, provozovatele místa konání akce a příslušníků složek záchranného systému.

6. Změna termínů a programu

 1. Pořadatel si v naléhavých případech vyhrazuje právo na změnu termínu či místa konání akce.
 2. V případě zrušení nebo nekonání akce před jejím začátkem z důvodů neležících na straně pořadatele a nezpůsobených návštěvníkem má návštěvník nárok na volný vstup na další ročník akce konaný po zrušeném nebo nekonaném ročníku.
 3. Při přerušení nebo ukončení akce po jejím začátku z důvodů nezpůsobených pořadatelem nárok na vrácení ceny účastnického poplatku zaniká.
 4. Pořadatel nevrací nevyužitý účastnický poplatek. Marným proběhnutím akce se nevyužitý vstup na akci stává neplatným.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu již ohlášeného programu akce.

7. Pořizování záznamů a ochrana osobních údajů

 1. Pořadatel informuje, že v průběhu akce jsou pořizovány audio, foto i video záznamy přednáškové části akce a dále jsou pořizovány fotografie či krátká videa z celé akce v souladu s ustanoveními § 88 a § 89 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Účelem pořizování záznamů je výkon práv a oprávněných zájmů pořadatele ve formě dokumentace průběhu akce, předkládání informací o akci partnerům akce a propagace akce, a informování o akci prostřednictvím zpravodajství.
 3. Návštěvník svým vstupem na akci bere na vědomí, že jeho podoba může být obsažena na foto či videodokumentaci a souhlasí s tím.
 4. Pořadatel se zavazuje vyvarovat se použití těchto materiálů, které mohou být považovány vůči zobrazeným osobám za urážlivé či nevhodné.
 5. Veškerá dokumentace dle tohoto článku je pořizována a zpracovávána v souladu s Podmínkami ochrany osobních údajů pořadatele, které jsou umístěny na webu pořadatele www.atlasconsulting.cz.
 6. Návštěvník je oprávněn pořizovat z akce a všech jejích jemu přístupných součástí audio i video dokumentaci pro vlastní potřebu v rozsahu, ve kterému mu to umožňuje platný právní řád. Přitom je povinen šetřit práva třetích osob a nijak nenarušovat průběh akce.

 

Kontaktní informace pořadatele

ATLAS consulting spol. s r.o.

IČO: 46578706

Výstavní 292/13, Ostrava – Moravská Ostrava, 702 00

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3293

Email: marketing@atlasgroup.cz

Tel.: +420 596 613 333

www.atlasgroup.cz

www.kongrespravniprostor.cz