Program kongresu

Na kongresu Právní prostor 2024 jsme se zabývali velmi aktuálními tématy:
• praktických dopadů novely zákoníku práce, jejich problémů i možných řešení;
• velkých změn ve stavebním právu, jak z pohledu stavebníků, tak z pohledu dotčených povolovacích orgánů;
• stranou nezůstane ani tolik diskutované využití umělé inteligence (nejen) v právu a její příležitosti vers. hrozby, nebo nový zákon o kybernetické bezpečnosti, který dopadne na obrovské množství subjektů v čele např. s poskytovateli základních služeb (energetika, zdravotnictví, bankovnictví, atd.);
• a chybět nebude ani již tradiční justiční blok, ve kterém se setkají špičky české justice.

Nové pracovní právo

Nové stavební právo

Právo a umělá inteligence

15:50 - 16:20

Jak se nás dotkne nová právní úprava umělé inteligence?

JUDr. Bc. Zdeněk Kučera, Ph.D

Zdeněk Kučera je partnerem a vedoucím technologické, mediální a telekomunikační (TMT) skupiny v pražské kanceláři Dentons. Má více než 15 let zkušeností v oblasti práva ICT, obchodního práva a řešení sporů. V rámci práva ICT se specializuje zejména na strukturování komplexních projektů, akvizic IT společností, softwarové právo, otázky elektronické kontraktace, odpovědnosti na internetu, ochrany osobních údajů, práva duševního vlastnictví, telekomunikací, kybernetické bezpečnosti a mediálního práva. Často zastupuje klienty při řešení různých sporů, zejména v oblasti technologií. Jeho zkušenost zahrnují též poradenství při řešení sporů v oblasti obchodního práva, práva obchodních společností, nekalé soutěže, autorského a mediálního práva. Zdeněk vede modul Práva ICT na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a garantuje výuku právních předmětů na Fakultě informačních technologií ČVUT. Je řešitelem výzkumného projektu TAČR na právní aspekty virtuální a rozšířené reality, členem Výboru pro lidská práva a informační technologie a podílel se například na tvorbě vzorových licenčních smluv pro Českou agenturu pro standardizaci. Podle nezávislé hodnotící publikace Chambers patří k vedoucí špičce v oblasti TMT a soudních sporů v České republice. V roce 2017 byl jmenován právníkem roku pro oblast práva ICT.

Více informací
16:50 - 17:20

Využití AI při poskytování právních služeb

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb.

Obchodním aspektům práva informačních technologií se aktivně věnuje již od roku 1990 a podílel se nejen na řadě dílčích právních teorií, týkající se specifických institutů práva informačních technologií (outsourcing, komplexní kybernetická bezpečnost), ale i na tvorbě právního prostředí a obchodních zvyklostí v oboru v rámci České republiky i v mezinárodním měřítku. Poskytuje komplexní právní poradenství jak dodavatelům technologií a zákazníkům, ale také například uchazečům o veřejné zakázky v oblasti přípravy jejich nabídek.

V oblasti závazkového a kontraktačního práva se Martin Maisner soustřeďuje na distanční smlouvy, elektronické právní jednání a strategii obchodního vyjednávání v prostředí 21. století v podmínkách vymezených aktuální legislativou. Martin Maisner se aktivně věnuje významné publikační činnosti jak v oblasti práva IT, tak v oblasti rozhodčího řízení, a to jak formou právních monografií, komentářů k zákonům, tak odborných článků v různých odborných periodikách Pracuje jako externí vysokoškolský pedagog v oblasti obchodního práva a sportovního práva.

Více informací

Moderátor

Mgr. et Mgr. Michal Vávra

Mgr. et Mgr. Michal Vávra (* 1974) je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (1997) a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity – obor německý jazyk (1998), od roku 2000 je advokátem, soudní tlumočníkem a překladatelem německého a českého jazyka, od roku 2004 partnerem AK Bulinský & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., od března 2013 vede pobočku téže kanceláře ve Vídni. Zaměřuje se na poskytování právních služeb v oblasti občanského a obchodního práva a mezinárodního práva soukromého, zejména ve vztahu k německy mluvícím klientům a zemím. V posledních letech se věnuje i oblasti cestovního práva, mj. v rámci projektů www.penizezaletenky.cz a www.penizezazajezdy.cz. Moderátor kongresu Právní prostor 2014-2019 a 2022-2023, v roce 2019 přednesl na kongresu příspěvek Praktické tipy při řešení dopravních nehod a přestupků v ČR a v Rakousku, v roce 2022 příspěvek na téma Nároky ze zrušených letů a zájezdů z důvodů covidu z pohledu advokáta na obou stranách hranice a v roce 2023 na téma 10 let advokacie na obou stranách hranice. Moderátor konference Právo ve veřejné správě 2014-2019. 2. viceprezident představenstva a spolumoderátor konference Karlovarské právnické dny v roce 2011, 2013-2019 a 2022. Na KJT v roce 2016 přednesl příspěvek „Zkušenosti českého advokáta v řízení před rakouskými soudy“, v roce 2017 příspěvek „Koncentrace řízení - srovnání české a rakouské úpravy a praxe“, v roce 2018 příspěvek „Srovnání digitální dostupnosti a míry informací z veřejných registrů v ČR a Rakousku“, v roce 2022 „Dopad Covid-19 do oblasti cestovního práva v ČR a Rakousku“ a v roce 2023 koreferát k české úpravě finanční záruky a aktuální judikatuře, Moderátor konference Olomoucké právnické dny 2016-2018 a 2022. Na Právnické fakultě MU v Brně vede kurz „Úvod do rakouského práva“ a „Pokračující kurz rakouského práva“. Školí rovněž pro KST ČR a další subjekty právnickou němčinu. Spoluautor publikace Friedrich Graf von Westphalen, Die Bankgarantie im internationalen Handelsverkehr, 5. přepracované vydání, Deutscher Fachverlag GmbH, rozhodce Národního rozhodčího soudu pro sport.

Více informací

Právo a AI

Aktuální otázky justice

11:30 - 12:00

Quo vadis, vrcholná justice?

JUDr. Petr Šuk

Absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze. Pracoval krátce v advokacii, v roce 2000 byl jmenován soudcem Okresního soudu v Liberci. V roce 2002 byl přeložen ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem – pobočce v Liberci, od roku 2008 je soudcem (a od roku 2010 předsedou senátu) občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu. Specializuje se zejména na právo obchodních korporací, dalších právnických osob a svěřenských fondů, právo kapitálového trhu a právo investičních nástrojů. Je členem evidenčního senátu (jemuž v letech 2017 až 2021 předsedal) a členem velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia. Dne 17. 2. 2021 byl jmenován místopředsedou Nejvyššího soudu.


Více informací
12:30 - 13:00

Západ – unavený hegemon. Právnické souvislosti pozdní fáze západní dominance světu

JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M.

Vystudoval právo a politologii na univerzitách v Plzni, Praze a Passau. Působil nejprve jako civilní a exekuční soudce. K Nejvyššímu správnímu soudu byl dočasně přidělen v letech 2004-2005; od podzimu 2005 se stal natrvalo soudcem a později předsedou senátu tohoto soudu. Do zrušení kolegií Nejvyššího správního soudu působil v jeho finančněsprávním kolegiu. Již vícero let je členem jeho rozšířeného senátu. Vedle toho je též členem kompetenčního senátu Nejvyššího správního soudu a zástupcem člena tzv. zvláštního senátu podle zákona č. 131/2002 Sb. a donedávna i předsedou kárného senátu pro věci soudců. Od roku 1998 externě vyučuje na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. Na této univerzitě v letech 2000 až 2005 působil a od počátku roku 2010 opět působí v různých akademických funkcích (nyní jako člen vědecké rady fakulty). Vyučuje též ústavní právo a vybrané otázky daňového práva na vysoké škole CEVRO Institut. Vedle toho přednáší pro odbornou veřejnost a publikuje zejména v oborech daní, správního soudnictví, správního řízení, správního trestání, poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím či vztahu soukromého a veřejného práva. Absolvoval řadu stáží a studijních pobytů na zahraničních akademických a justičních institucích, například v roce 2011 na švýcarském Spolkovém soudu v Lausanne a v roce 2017 na německém Spolkovém správním soudu v Lipsku. V minulosti působil v oborové radě Grantové agentury Akademie věd České republiky pro oblast sociálních a ekonomických věd. Byl či je členem různých expertních skupin při ministerstvech spravedlnosti a financí. Působí v redakčních radách Bulletinu Komory daňových poradců ČR a časopisu Právní rádce a jako zkušební komisař Ministerstva spravedlnosti pro exekutorské zkoušky. Je členem vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické. Stal se Právníkem roku 2017 pro obor správního práva.

Více informací

Moderátor

Mgr. et Mgr. Michal Vávra

Mgr. et Mgr. Michal Vávra (* 1974) je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (1997) a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity – obor německý jazyk (1998), od roku 2000 je advokátem, soudní tlumočníkem a překladatelem německého a českého jazyka, od roku 2004 partnerem AK Bulinský & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., od března 2013 vede pobočku téže kanceláře ve Vídni. Zaměřuje se na poskytování právních služeb v oblasti občanského a obchodního práva a mezinárodního práva soukromého, zejména ve vztahu k německy mluvícím klientům a zemím. V posledních letech se věnuje i oblasti cestovního práva, mj. v rámci projektů www.penizezaletenky.cz a www.penizezazajezdy.cz. Moderátor kongresu Právní prostor 2014-2019 a 2022-2023, v roce 2019 přednesl na kongresu příspěvek Praktické tipy při řešení dopravních nehod a přestupků v ČR a v Rakousku, v roce 2022 příspěvek na téma Nároky ze zrušených letů a zájezdů z důvodů covidu z pohledu advokáta na obou stranách hranice a v roce 2023 na téma 10 let advokacie na obou stranách hranice. Moderátor konference Právo ve veřejné správě 2014-2019. 2. viceprezident představenstva a spolumoderátor konference Karlovarské právnické dny v roce 2011, 2013-2019 a 2022. Na KJT v roce 2016 přednesl příspěvek „Zkušenosti českého advokáta v řízení před rakouskými soudy“, v roce 2017 příspěvek „Koncentrace řízení - srovnání české a rakouské úpravy a praxe“, v roce 2018 příspěvek „Srovnání digitální dostupnosti a míry informací z veřejných registrů v ČR a Rakousku“, v roce 2022 „Dopad Covid-19 do oblasti cestovního práva v ČR a Rakousku“ a v roce 2023 koreferát k české úpravě finanční záruky a aktuální judikatuře, Moderátor konference Olomoucké právnické dny 2016-2018 a 2022. Na Právnické fakultě MU v Brně vede kurz „Úvod do rakouského práva“ a „Pokračující kurz rakouského práva“. Školí rovněž pro KST ČR a další subjekty právnickou němčinu. Spoluautor publikace Friedrich Graf von Westphalen, Die Bankgarantie im internationalen Handelsverkehr, 5. přepracované vydání, Deutscher Fachverlag GmbH, rozhodce Národního rozhodčího soudu pro sport.

Více informací

Program kongresu

Na kongresu Právní prostor 2024 jsme se zabývali velmi aktuálními tématy:
• praktických dopadů novely zákoníku práce, jejich problémů i možných řešení;
• velkých změn ve stavebním právu, jak z pohledu stavebníků, tak z pohledu dotčených povolovacích orgánů;
• stranou nezůstane ani tolik diskutované využití umělé inteligence (nejen) v právu a její příležitosti vers. hrozby, nebo nový zákon o kybernetické bezpečnosti, který dopadne na obrovské množství subjektů v čele např. s poskytovateli základních služeb (energetika, zdravotnictví, bankovnictví, atd.);
• chybět nebude ani již tradiční justiční blok, ve kterém se setkají špičky české justice.

Nové pracovní právo

Nové stavební právo

Právo a umělá inteligence

15:50 - 16:20

Jak se nás dotkne nová právní úprava umělé inteligence?

JUDr. Bc. Zdeněk Kučera, Ph.D

Zdeněk Kučera je partnerem a vedoucím technologické, mediální a telekomunikační (TMT) skupiny v pražské kanceláři Dentons. Má více než 15 let zkušeností v oblasti práva ICT, obchodního práva a řešení sporů. V rámci práva ICT se specializuje zejména na strukturování komplexních projektů, akvizic IT společností, softwarové právo, otázky elektronické kontraktace, odpovědnosti na internetu, ochrany osobních údajů, práva duševního vlastnictví, telekomunikací, kybernetické bezpečnosti a mediálního práva. Často zastupuje klienty při řešení různých sporů, zejména v oblasti technologií. Jeho zkušenost zahrnují též poradenství při řešení sporů v oblasti obchodního práva, práva obchodních společností, nekalé soutěže, autorského a mediálního práva. Zdeněk vede modul Práva ICT na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a garantuje výuku právních předmětů na Fakultě informačních technologií ČVUT. Je řešitelem výzkumného projektu TAČR na právní aspekty virtuální a rozšířené reality, členem Výboru pro lidská práva a informační technologie a podílel se například na tvorbě vzorových licenčních smluv pro Českou agenturu pro standardizaci. Podle nezávislé hodnotící publikace Chambers patří k vedoucí špičce v oblasti TMT a soudních sporů v České republice. V roce 2017 byl jmenován právníkem roku pro oblast práva ICT.

Více informací
16:50 - 17:20

Využití AI při poskytování právních služeb

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb.

Obchodním aspektům práva informačních technologií se aktivně věnuje již od roku 1990 a podílel se nejen na řadě dílčích právních teorií, týkající se specifických institutů práva informačních technologií (outsourcing, komplexní kybernetická bezpečnost), ale i na tvorbě právního prostředí a obchodních zvyklostí v oboru v rámci České republiky i v mezinárodním měřítku. Poskytuje komplexní právní poradenství jak dodavatelům technologií a zákazníkům, ale také například uchazečům o veřejné zakázky v oblasti přípravy jejich nabídek.

V oblasti závazkového a kontraktačního práva se Martin Maisner soustřeďuje na distanční smlouvy, elektronické právní jednání a strategii obchodního vyjednávání v prostředí 21. století v podmínkách vymezených aktuální legislativou. Martin Maisner se aktivně věnuje významné publikační činnosti jak v oblasti práva IT, tak v oblasti rozhodčího řízení, a to jak formou právních monografií, komentářů k zákonům, tak odborných článků v různých odborných periodikách Pracuje jako externí vysokoškolský pedagog v oblasti obchodního práva a sportovního práva.

Více informací

Moderátor

Mgr. et Mgr. Michal Vávra

Mgr. et Mgr. Michal Vávra (* 1974) je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (1997) a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity – obor německý jazyk (1998), od roku 2000 je advokátem, soudní tlumočníkem a překladatelem německého a českého jazyka, od roku 2004 partnerem AK Bulinský & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., od března 2013 vede pobočku téže kanceláře ve Vídni. Zaměřuje se na poskytování právních služeb v oblasti občanského a obchodního práva a mezinárodního práva soukromého, zejména ve vztahu k německy mluvícím klientům a zemím. V posledních letech se věnuje i oblasti cestovního práva, mj. v rámci projektů www.penizezaletenky.cz a www.penizezazajezdy.cz. Moderátor kongresu Právní prostor 2014-2019 a 2022-2023, v roce 2019 přednesl na kongresu příspěvek Praktické tipy při řešení dopravních nehod a přestupků v ČR a v Rakousku, v roce 2022 příspěvek na téma Nároky ze zrušených letů a zájezdů z důvodů covidu z pohledu advokáta na obou stranách hranice a v roce 2023 na téma 10 let advokacie na obou stranách hranice. Moderátor konference Právo ve veřejné správě 2014-2019. 2. viceprezident představenstva a spolumoderátor konference Karlovarské právnické dny v roce 2011, 2013-2019 a 2022. Na KJT v roce 2016 přednesl příspěvek „Zkušenosti českého advokáta v řízení před rakouskými soudy“, v roce 2017 příspěvek „Koncentrace řízení - srovnání české a rakouské úpravy a praxe“, v roce 2018 příspěvek „Srovnání digitální dostupnosti a míry informací z veřejných registrů v ČR a Rakousku“, v roce 2022 „Dopad Covid-19 do oblasti cestovního práva v ČR a Rakousku“ a v roce 2023 koreferát k české úpravě finanční záruky a aktuální judikatuře, Moderátor konference Olomoucké právnické dny 2016-2018 a 2022. Na Právnické fakultě MU v Brně vede kurz „Úvod do rakouského práva“ a „Pokračující kurz rakouského práva“. Školí rovněž pro KST ČR a další subjekty právnickou němčinu. Spoluautor publikace Friedrich Graf von Westphalen, Die Bankgarantie im internationalen Handelsverkehr, 5. přepracované vydání, Deutscher Fachverlag GmbH, rozhodce Národního rozhodčího soudu pro sport.

Více informací

Právo a AI

Aktuální otázky justice

11:30 - 12:00

Quo vadis, vrcholná justice?

JUDr. Petr Šuk

Absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze. Pracoval krátce v advokacii, v roce 2000 byl jmenován soudcem Okresního soudu v Liberci. V roce 2002 byl přeložen ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem – pobočce v Liberci, od roku 2008 je soudcem (a od roku 2010 předsedou senátu) občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu. Specializuje se zejména na právo obchodních korporací, dalších právnických osob a svěřenských fondů, právo kapitálového trhu a právo investičních nástrojů. Je členem evidenčního senátu (jemuž v letech 2017 až 2021 předsedal) a členem velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia. Dne 17. 2. 2021 byl jmenován místopředsedou Nejvyššího soudu.


Více informací
12:30 - 13:00

Západ – unavený hegemon. Právnické souvislosti pozdní fáze západní dominance světu

JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M.

Vystudoval právo a politologii na univerzitách v Plzni, Praze a Passau. Působil nejprve jako civilní a exekuční soudce. K Nejvyššímu správnímu soudu byl dočasně přidělen v letech 2004-2005; od podzimu 2005 se stal natrvalo soudcem a později předsedou senátu tohoto soudu. Do zrušení kolegií Nejvyššího správního soudu působil v jeho finančněsprávním kolegiu. Již vícero let je členem jeho rozšířeného senátu. Vedle toho je též členem kompetenčního senátu Nejvyššího správního soudu a zástupcem člena tzv. zvláštního senátu podle zákona č. 131/2002 Sb. a donedávna i předsedou kárného senátu pro věci soudců. Od roku 1998 externě vyučuje na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. Na této univerzitě v letech 2000 až 2005 působil a od počátku roku 2010 opět působí v různých akademických funkcích (nyní jako člen vědecké rady fakulty). Vyučuje též ústavní právo a vybrané otázky daňového práva na vysoké škole CEVRO Institut. Vedle toho přednáší pro odbornou veřejnost a publikuje zejména v oborech daní, správního soudnictví, správního řízení, správního trestání, poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím či vztahu soukromého a veřejného práva. Absolvoval řadu stáží a studijních pobytů na zahraničních akademických a justičních institucích, například v roce 2011 na švýcarském Spolkovém soudu v Lausanne a v roce 2017 na německém Spolkovém správním soudu v Lipsku. V minulosti působil v oborové radě Grantové agentury Akademie věd České republiky pro oblast sociálních a ekonomických věd. Byl či je členem různých expertních skupin při ministerstvech spravedlnosti a financí. Působí v redakčních radách Bulletinu Komory daňových poradců ČR a časopisu Právní rádce a jako zkušební komisař Ministerstva spravedlnosti pro exekutorské zkoušky. Je členem vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické. Stal se Právníkem roku 2017 pro obor správního práva.

Více informací

Moderátor

Mgr. et Mgr. Michal Vávra

Mgr. et Mgr. Michal Vávra (* 1974) je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (1997) a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity – obor německý jazyk (1998), od roku 2000 je advokátem, soudní tlumočníkem a překladatelem německého a českého jazyka, od roku 2004 partnerem AK Bulinský & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., od března 2013 vede pobočku téže kanceláře ve Vídni. Zaměřuje se na poskytování právních služeb v oblasti občanského a obchodního práva a mezinárodního práva soukromého, zejména ve vztahu k německy mluvícím klientům a zemím. V posledních letech se věnuje i oblasti cestovního práva, mj. v rámci projektů www.penizezaletenky.cz a www.penizezazajezdy.cz. Moderátor kongresu Právní prostor 2014-2019 a 2022-2023, v roce 2019 přednesl na kongresu příspěvek Praktické tipy při řešení dopravních nehod a přestupků v ČR a v Rakousku, v roce 2022 příspěvek na téma Nároky ze zrušených letů a zájezdů z důvodů covidu z pohledu advokáta na obou stranách hranice a v roce 2023 na téma 10 let advokacie na obou stranách hranice. Moderátor konference Právo ve veřejné správě 2014-2019. 2. viceprezident představenstva a spolumoderátor konference Karlovarské právnické dny v roce 2011, 2013-2019 a 2022. Na KJT v roce 2016 přednesl příspěvek „Zkušenosti českého advokáta v řízení před rakouskými soudy“, v roce 2017 příspěvek „Koncentrace řízení - srovnání české a rakouské úpravy a praxe“, v roce 2018 příspěvek „Srovnání digitální dostupnosti a míry informací z veřejných registrů v ČR a Rakousku“, v roce 2022 „Dopad Covid-19 do oblasti cestovního práva v ČR a Rakousku“ a v roce 2023 koreferát k české úpravě finanční záruky a aktuální judikatuře, Moderátor konference Olomoucké právnické dny 2016-2018 a 2022. Na Právnické fakultě MU v Brně vede kurz „Úvod do rakouského práva“ a „Pokračující kurz rakouského práva“. Školí rovněž pro KST ČR a další subjekty právnickou němčinu. Spoluautor publikace Friedrich Graf von Westphalen, Die Bankgarantie im internationalen Handelsverkehr, 5. přepracované vydání, Deutscher Fachverlag GmbH, rozhodce Národního rozhodčího soudu pro sport.

Více informací