Přednášející

V průběhu dvou dní v hotelu JEZERKA vystoupí více než 20 odborníků z oblasti advokacie, komerčního práva, justice, státní správy a samosprávy a dalších. Přednášející vám budeme postupně představovat.

Moderátorem letošního ročníku kongresu je již tradičně osvědčený Mgr. et Mgr. Michal Vávra.

Mgr. Ing. David Bohadlo, Ph.D.

Je advokátem/partnerem KVB advokátní kanceláře s dlouholetými zkušenostmi z veřejné správy. Působil na Krajském úřadu Pardubického kraje ve funkci vedoucího oddělení vnitřních věcí a zástupce vedoucího organizačního a právního odboru a krajského živnostenského úřadu a zastával též funkci ředitele Legislativní a právní sekce Svazu měst a obcí České republiky.
V advokátní praxi se zaměřuje na různorodé správní procesy, právo územních samosprávných celků, právní aspekty organizace a činnosti veřejné správy a širokou problematiku přestupků.
David Bohadlo je členem Legislativní rady vlády, Legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky, rozkladové komise Ministerstva vnitra a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání, lektorem a zkušebním komisařem Institutu pro veřejnou správu Praha. Zároveň byl přizván do expertního týmu Nejvyššího státního zastupitelství pro oblast Compliance.
Je mj. spoluautorem komentáře správního řádu, soudního řádu správního, zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, publikace Správní trestání z hlediska praxe a judikatury či Legislativní proces – teorie a praxe.

JUDr. Bc. Leoš Brantál, LL.M.

Vystudoval právo na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a v rámci své praxe se dlouhodobě zaměřuje především na oblast energetického práva, práva duševního vlastnictví a obchodního a občanského práva. V rámci energetického práva se Leoš Brantál věnuje zejména otázce udržitelnosti, rozvoji a právní úpravě obnovitelných zdrojů a je dlouhodobým poradcem pro oblast tvorby smluv na výstavbu fotovoltaických elektráren. Leoš Brantál spolupracuje s advokátní kanceláří SOLID LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o. Leoš Brantál je také zapsán jako rozhodce u stálého rozhodčího soudu při HK a AK ČR a dále je zapsán do seznamu arbitrů a odborníků pro obchod a udržitelný rozvoj (TSD) v bilaterálních sporech v rámci obchodních dohod EU se třetími zeměmi. Leoš Brantál hovoří plynně anglicky a česky, pasivně rozumí italsky, polsky a německy.

Ing. Patrícia Čekanová, Ph.D.

Patrícia Čekanová vystudovala Strojírenskou fakultu Technické univerzity v Košicích, kde získala doktorský titul v oboru energetiky. V tomto odvětví má řadu zkušeností – přednášela na různých konferencích k problematice využití obnovitelných zdrojů energie, spolupracovala na tvorbě projektů věnujících se tomuto tématu, publikovala články v odborných časopisech a učila na katedře energetické techniky Strojírenské fakulty Technické univerzity v Košicích.
Její první kariérní kroky vedly do košické společnosti Tepelné hospodářství, kde se stala členkou dozorčí rady. Podobnou funkci zastávala následně v Komoře uživatelů a výrobců obnovitelných zdrojů energie v Bratislavě. V roce 2017 přešla do bratislavského Úřadu pro veřejné obstarávání, kde působila jako členka koordinačního výboru.
Patrícia Čekanová se angažuje i v politice. Po 16 let byla zastupitelka městské části v Košicích. Od roku 2017 působí jako vedoucí oddělení zprostředkovatelského orgánu pro Integrovaný regionální operační program pro město Košice. V rámci této pozice je zodpovědná za všechny činnosti týkající se chodu a fungování celého oddělení, na starosti má například schvalování projektů evropských strukturálních investičních fondů.
V lednu 2022 se stala prezidentkou Asociace komunitní energetiky ČR.

Mgr. Pavel Doucha

Mgr. Pavel Doucha je členem představenstva Svazu moderní energetiky a společníkem advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti s.r.o., která se zaměřuje výhradně na klienty z oboru energetiky. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu své kariéry se věnoval zejména právu životního prostředí a souvisejícím oborům (stavební právo, správní řízení a správní soudnictví, ochrana veřejného zdraví, právo na informace) a následně energetickému právu a všeobecnému právnímu poradenství pro klienty ze sektoru energetiky. V roce 1997 spoluzaložil a řadu let působil v nevládní public interest law organizaci Ekologický právní servis. Je držitelem Ceny ministra životního prostředí za příspěvek k rozvoji environmentálního práva za rok 2004, krátce působil i jako člen rozkladové komise ministra životního prostředí. Od roku 2009 se věnuje energetickému právu, zejména v oblasti obnovitelných zdrojů energie z pozice advokáta.

Ing. Petr Jarošík, MBA

Po studiu na SPŠ strojní a elektrotechnické v Ostravě-Vítkovicích, následném studiu na Fakultě elektrotechniky VUT v Brně, povinné vojenské službě a ročním intenzivním studiu angličtiny začínal v roce 1992 ve firmě BVV (Brněnské veletrhy a výstavy) jako obchodník a zástupce manažera veletrhu INVEX-COMPUTER a souvisejících veletrhů COMPEX a COMNET. Přehled napříč trhem informačních a komunikačních technologií v ČR i zahraničí byl přínosem při rozjezdu firmy JOYCE ČR v roce 1996. Od roku 1999 se pak z pozice ředitele a majitele věnuje firmě naplno. V roce 2008 do svého podnikatelského portfolia JOYCE ČR přidala také fotovoltaiku. Návrhy a realizace domácích i firemních fotovoltaických elektráren od té doby tvoří druhý stabilní pilíř byznysu společnosti. Firma, na které její zákazníci oceňují hlavně odbornost, zkušenosti, komunikaci a v neposlední řadě individuální řešení jejich požadavků, letos slaví již 27. narozeniny.

JUDr. Jaromír Jirsa

JUDr. Jaromír Jirsa absolvoval v roce 1989 studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1993 působil jako civilní soudce u Obvodního soudu pro Praha 8. O šest let později se stal místopředsedou Obvodního soudu pro Prahu 1. Od roku 2007 byl předsedou Městského soudu v Praze pověřen funkcí místopředsedy na pracovišti Slezská. V roce 2009 byl jmenován místopředsedou tohoto soudu. Dlouhodobě se věnuje zejména civilnímu procesnímu právu. V letech 2002-2008 byl prezidentem Soudcovské unie, a v současné době je jejím čestným prezidentem. Zejména v oboru procesního civilního práva se zabývá lektorskou, přednáškovou, pedagogickou a publikační činností. Systematicky se věnuje vzdělávání vyšších soudních úředníků, justičních čekatelů a asistentů soudce – jako lektor, pedagog a autor řady odborných textů (učebnic). V roce 2010 mu byla udělena Jednotou českých právníků bronzová medaile Antonína Randy za přednáškovou a publikační činnost v oboru civilního procesního práva. Je také autorem či spoluautorem řady odborných publikací, připravuje e-learningové texty pro Justiční akademii a je vedoucím autorského kolektivu a hlavním autorem pětidílného velkého soudcovského komentáře k občanskému soudnímu řádu: Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Dne 7. října 2015 ho prezident republiky jmenoval soudcem Ústavního soudu.

JUDr. Bc. Petr Kadlec

JUDr. Bc. Petr Kadlec se specializuje na smluvní právo, právo veřejných zakázek, právo hospodářské soutěže včetně veřejné podpory a dotací z fondů EU, právo informačních technologií a kybernetické bezpečnosti, energetické právo a interní investigace podvodných jednání. Má rozsáhlé zkušenosti s významnými projekty zejména ve veřejném sektoru a se zastupováním v řízeních před správními orgány a správními soudy, včetně Evropské komise a Soudního dvora EU.

Petr Kadlec je členem rozkladové komise Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a rozkladové komise Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Petr Kadlec působí v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS od roku 2003 s výjimkou let 2007 až 2010, kdy působil v Bruselu jako vyšetřovatel protisoutěžních jednání na Generálním ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž (DG COMP).

V roce 2001 se jako člen diplomatické mise OBSE v Kosovu podílel na poválečné obnově veřejné správy země. V roce 1999 získal ještě během studií první zkušenosti s advokacií v pražské pobočce přední americké advokátní kanceláře Hogan & Hartson (Hogan Lovells).

Petr Kadlec vystudoval obor právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2003) a bakalářský cyklus oboru politologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (1998). Během studií absolvoval semestrální stáže na univerzitách v Německu (Humboldtova univerzita v Berlíně, Univerzita Bayreuth), na Kodaňské univerzitě v Dánsku a na Georgetown University ve Washingtonu, DC.

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb.

Obchodním aspektům práva informačních technologií se aktivně věnuje již od roku 1990 a podílel se nejen na řadě dílčích právních teorií, týkající se specifických institutů práva informačních technologií (outsourcing, komplexní kybernetická bezpečnost), ale i na tvorbě právního prostředí a obchodních zvyklostí v oboru v rámci České republiky i v mezinárodním měřítku. Poskytuje komplexní právní poradenství jak dodavatelům technologií a zákazníkům, ale také například uchazečům o veřejné zakázky v oblasti přípravy jejich nabídek.
V oblasti závazkového a kontraktačního práva se Martin Maisner soustřeďuje na distanční smlouvy, elektronické právní jednání a strategii obchodního vyjednávání v prostředí 21. století v podmínkách vymezených aktuální legislativou. Martin Maisner se aktivně věnuje významné publikační činnosti jak v oblasti práva IT, tak v oblasti rozhodčího řízení, a to jak formou právních monografií, komentářů k zákonům, tak odborných článků v různých odborných periodikách Pracuje jako externí vysokoškolský pedagog v oblasti obchodního práva a sportovního práva.
Martin Maisner má hluboké zkušenosti s rozhodčím řízením jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Působí jako rozhodce u řady stálých rozhodčích soudů v ČR i na mezinárodní scéně. Rozhodoval jako jediný rozhodce, rozhodce nebo předseda rozhodčího senátu více než 250 sporů, z nichž řada byla velmi významná jak
z hlediska hodnoty předmětu sporu (10 % sporů nad 100 mil, 5% sporů nad 1 mld.), tak účastníků nebo obchodních souvislostí. Kromě výkonu funkce rozhodce rovněž zastupuje klienty při rozhodčím řízení, či se podílí na zastupování před rozhodčími tribunály českých i mezinárodních rozhodčích institucí. Je členem Mezinárodního institutu certifikovaných rozhodců (CIARb.) Martin Maisner se dále aktivně věnuje sportovní arbitráži, dopingové problematice ve sportu, řešení sporů v rámci sportovních svazů a efektivnímu vyřizování sporů mezi sportovními kluby. Na mezinárodním poli se především zabývá otázkou vykonatelnosti a závaznosti rozhodnutí sportovních soudů a mezinárodních rozhodčích institucí. Je bývalým místopředsedou Rozhodčí komise ČOV, zakládajícím členem Sboru rozhodců Fotbalové Unie ČR a předsedou Národního odvolacího soudu Autoklubu ČR. Jako právní zástupce zastupoval úspěšně české a slovenské sportovce jak proti WADA i před zvláštním senátem na Olympijských hrách v Riu de Janeiro.
Martin Maisner působí i na úseku stavovské samosprávy. Pracoval jako člen Kontrolní rady a v současné době působí jako mistopředsedou České advokátní komory.

Mgr. Ing. Michal Macenauer, Ph.D.

Vystudoval obory elektroenergetika a elektrické stroje na Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a také sociologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Pro poradenskou společnost EGÚ Brno pracuje od roku 2005. Ředitelem pro strategii se stal v roce 2020.

Zaměřuje se především na výhledy vývoje cen a spotřeby energetických komodit, vývoj celkové energetické bilance a výkonové a výrobní dostatečnosti elektrizační soustavy. Patří mezi hojně citované komentátory tuzemské energetiky.

doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

Vystudoval právnickou fakultu a fakultu sociálních věd na Karlově univerzitě v Praze. Působil nejprve na analyticko-konzultačním oddělení Úřadu vlády ČR a posléze působil jako ředitel kabinetu ministra a předsedy Legislativní rady vlády a v roce 2006 působil jako vedoucí Sekretariátu Legislativní rady vlády České republiky. Od roku 2007 byl ředitelem Odboru vládní legislativy a od roku 2010 zastával post místopředsedy Legislativní rady vlády. V roce začal zastávat pozici náměstka ministra spravedlnosti a předsedy Legislativní rady vlády, ředitel Sekce předsedy Legislativní rady vlády. Od roku 2012 byl ministrem a předsedou Legislativní rady vlády. V roce 2013 byl náměstkem ministryně spravedlnosti, Sekce legislativní a mezinárodních vztahů a náměstkem předsedkyně Legislativní rady vlády. V roce 2014 zastával funkci náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro legislativu a strategii a v roce 2015 náměstka ministra vnitra pro řízení Sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy. Aktuálně je předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.

Doktor Mulák (*1991) je absolventem právnických fakult v Plzni (Mgr. – 2015) a Praze (JUDr. – 2016, Ph.D. – 2018). Specializuje se na trestní právo, správní právo, civilní právo procesní a ústavní právo. Od roku 2021 je advokátem a od roku 2022 je společníkem Advokátní kancelář Forejtová | Pelc | Partners s.r.o. Před nástupem do advokátní praxe byl po několik let (2015–2021) asistentem předsedy senátu a místopředsedy Vrchního soudu v Praze pro úsek trestního soudnictví.

 

Vedle své advokátní praxe působí jako odborný asistent na Katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Je autorem mnoha článků, statí z oboru trestního práva a rozsáhlé odborné monografie na téma Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces (2019). Působí v redakčních radách odborného časopisu Trestní právo (Wolters Kluwer), zahraničního časopisu European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics a internetového portálu Pravni-prostor.cz. V roce 2019 obsadil 1. místo v prestižní soutěži Právník roku 2018 v kategorii Talent roku. Je členem legislativní rady Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky.

Je členem správní rady Centra šíření a podpory právního povědomí, z.ú.

JUDr. Martin Netolický, Ph.D

Narodil se 22. září 1982 v Ústí nad Orlicí. Po maturitě na gymnáziu Česká Třebová vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, posléze zde absolvoval i doktorské studium. V roce 2006 se stal zastupitelem České Třebové. Od roku 2008 je členem Zastupitelstva Pardubického kraje. V roce 2011 byl pověřen funkcí radního pro zdravotnictví. Na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se několik let věnoval pedagogické činnosti na Katedře správního práva a správních věd a na Katedře finančního práva. Od roku 2012 působí ve funkci hejtmana Pardubického kraje, je také členem zastupitelstva města Česká Třebová a členem výboru Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod.

Mgr. Diana Procházková

Vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, po studiích se věnovala krátce advokacii, následně telekomunikacím, ovšem brzy zakotvila v energetice. Pracovala jako právník společnosti ČEZ a od roku 2016 je ředitelkou Sekce HR a korporátních služeb společnosti ČEPS, a.s. Se svým týmem je například držitelkou ocenění Podnikový právník.

JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M

Vystudoval právo a politologii na univerzitách v Plzni, Praze a Passau. Působil nejprve jako civilní a exekuční soudce. K Nejvyššímu správnímu soudu byl dočasně přidělen v letech 2004-2005; od podzimu 2005 se stal natrvalo soudcem a později předsedou senátu tohoto soudu. Do zrušení kolegií Nejvyššího správního soudu působil v jeho finančně správním kolegiu. Již vícero let je členem jeho rozšířeného senátu. Vedle toho je též členem kompetenčního senátu Nejvyššího správního soudu a zástupcem člena tzv. zvláštního senátu podle zákona č. 131/2002 Sb. a donedávna i předsedou kárného senátu pro věci soudců. Od roku 1998 externě vyučuje na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. Na této univerzitě v letech 2000 až 2005 působil a od počátku roku 2010 opět působí v různých akademických funkcích (nyní jako člen vědecké rady fakulty). Vyučuje též ústavní právo a vybrané otázky daňového práva na vysoké škole CEVRO Institut. Vedle toho přednáší pro odbornou veřejnost a publikuje zejména v oborech daní, správního soudnictví, správního řízení, správního trestání, poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím či vztahu soukromého a veřejného práva. Absolvoval řadu stáží a studijních pobytů na zahraničních akademických a justičních institucích, například v roce 2011 na švýcarském Spolkovém soudu v Lausanne a v roce 2017 na německém Spolkovém správním soudu v Lipsku. V minulosti působil v oborové radě Grantové agentury Akademie věd České republiky pro oblast sociálních a ekonomických věd. Byl či je členem různých expertních skupin při ministerstvech spravedlnosti a financí. Působí v redakčních radách Bulletinu Komory daňových poradců ČR a časopisu Právní rádce a jako zkušební komisař Ministerstva spravedlnosti pro exekutorské zkoušky. Je členem vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické. Stal se Právníkem roku 2017 pro obor správního práva.

Mgr. Ing. Martin Števko

Vystudoval právo na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a současně obor Systémové inženýrství a informatika na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Ve své praxi se primárně zaměřuje na oblast práva informačních technologií a duševního vlastnictví (v rámci které čerpá rovněž ze své předchozí profesní praxe v oblasti řízení IT služeb v mezinárodní logistické společnosti pro Českou a Slovenskou republiku), energetické právo a korporátní agendu. Martin Števko je advokátem a společníkem advokátní kanceláře SOLID LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o. a věnuje se společně s dalšími kolegy péči o klienty kanceláře zejména ve výše uvedených oblastech. Současně působí v radě České společnosti pro systémovou integraci. Martin Števko je schopen se komunikativně dorozumět anglicky, polsky a slovensky.

JUDr. Petr Šuk

Absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze. Pracoval krátce v advokacii, v roce 2000 byl jmenován soudcem Okresního soudu v Liberci. V roce 2002 byl přeložen ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem – pobočce v Liberci, od roku 2008 je soudcem (a od roku 2010 předsedou senátu) občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu. Specializuje se zejména na právo obchodních korporací, dalších právnických osob a svěřenských fondů, právo kapitálového trhu a právo investičních nástrojů. Je členem evidenčního senátu (jemuž v letech 2017 až 2021 předsedal) a členem velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia. Dne 17. 2. 2021 byl jmenován místopředsedou Nejvyššího soudu.

Je členem Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektorem Justiční Akademie a externím pedagogem Justiční akademie Slovenské republiky. Přednáší (mimo jiné) pro Českou advokátní komorou a pro Notářskou komorou České republiky. Externě spolupracuje na vybraných vzdělávacích aktivitách s Právnickou fakultou University Karlovy v Praze i s Právnickou fakultou Masarykovy university v Brně. Je členem oborové rady studijního programu „obchodní právo“ Právnické fakulty Masarykovy university v Brně.

Je zkušebním komisařem Ministerstva spravedlnosti pro justiční zkoušky a zkušebním komisařem České advokátní komory pro advokátní zkoušky.

Jako člen ad hoc legislativních komisí při Ministerstvu spravedlnosti se podílí na tvorbě právních předpisů z oblasti práva obchodních korporací a ostatních právnických osob a z oblasti civilního procesního práva.

Je autorem či spoluautorem řady odborných publikací z oblasti práva obchodních korporací a mezinárodního práva soukromého.

Mgr. Martin Švec, Ph.D.

Je odborným asistentem na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se výzkumu v oblasti mezinárodního práva, práva EU, energetického práva, práva životního prostředí a investičního práva, zejména vztahu státu k energetickým surovinám, mezinárodněprávní regulaci obchodu a tranzitu energií či ochraně investic v energetickém sektoru. Na Právnické fakultě a Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity vyučuje specializované kurzy se zaměřením na mezinárodněprávní a veřejnoprávní regulaci energetiky, stejně jako na řešení mezinárodních sporů. Od roku 2020 vede Oddělení energetického práva, v jehož rámci se věnuje vědeckému výzkumu a rozvoji úrovně poznání v oblasti energetického práva. Martin Švec absolvoval Právnickou fakulty Masarykovy univerzity v Brně (2014), kde absolvoval i doktorské studium se zaměřením na mezinárodní energetické právo (Ph.D., 2020). Tématem jeho disertační práce byl výkon suverenity státu při zajišťování energetické bezpečnosti. Během doktorského studia strávil 6 měsíců v Sekretariátu energetické charty v Bruselu, kde se v týmu Matteo Barry věnoval ochraně zahraničních investic v oblasti energetiky, a absolvoval roční vědecko-výzkumný pobyt na Tel Aviv University v Izraeli. Pravidelně publikuje na téma energetického a mezinárodního práva v českých i zahraničních periodicích, například v European Journal of Risk Regulation či Oil, Gas & Energy Law. Je členem výkonného výboru skupiny pro mezinárodní právo životního prostředí při Evropské společnosti pro mezinárodní právo (ESIL).

JUDr. Libor Vávra

Absolvoval Právnickou fakultu UK v roce 1986, kde následně získal titul JUDr. Soudcem je od roku 1989, nejprve u Obvodního soudu pro Prahu 10, od roku 1994 působil jako člen odvolacího senátu Městského soudu v Praze. V roce 1999 byl jmenován předsedou Obvodního soudu pro Prahu 1, kde působil až do roku 2011. Poté přešel na Městský soud v Praze a následujících 7 let byl jeho předsedou. Specializuje se na oblast trestního práva, které také vyučuje na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky v Praze. Je členem vědecké rady Právnické fakulty UK. Věnuje se přednáškové činnosti a je spoluautorem příručky pro začínající soudce a advokáty nazvané Klíč k soudní síni. Pravidelně publikuje na portálu Právní prostor a autorsky přispívá do mnoha odborných právnických periodik. V letech 2005 až 2011 byl rovněž členem správní rady Transparency International.  V polovině devadesátých let zastával funkci prvního viceprezidenta Soudcovské Unie ČR a už v roce 1998 se stal jejím prezidentem na dvě následující volební období. V roce 2020 se rozhodl kandidoval na funkci prezidenta znovu a po listopadových korespondenčních volbách stanul na další tři roky opět na pozici nejvyšší.

Mgr. et Mgr. Michal Vávra

Mgr. et Mgr. Michal Vávra (* 1974) je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (1997) a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity – obor německý jazyk (1998), od roku 2000 je advokátem, soudním tlumočníkem a překladatelem německého a českého jazyka, od roku 2004 partnerem AK Bulinský & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., od března 2013 vede pobočku téže kanceláře ve Vídni. Zaměřuje se na poskytování právních služeb v oblasti občanského a obchodního práva a mezinárodního práva soukromého, zejména ve vztahu k německy mluvícím klientům a zemím. V posledních letech se věnuje i oblasti cestovního práva, mj. v rámci projektůwww.penizezaletenky.cz a www.penizezazajezdy.cz. Moderátor kongresu Právní prostor 2014-2019 a 2022, v roce 2019 přednesl na kongresu příspěvek „Praktické tipy při řešení dopravních nehod a přestupků v ČR a v Rakousku“ a v roce 2022 příspěvek na téma „Nároky ze zrušených letů a zájezdů z důvodů covidu z pohledu advokáta na obou stranách hranice“. Moderátor konference Právo ve veřejné správě 2014-2019. Člen představenstva a spolumoderátor konference Karlovarské právnické dny v roce 2011, 2013-2019 a 2022. Na KJT v roce 2016 přednesl příspěvek„Zkušenosti českého advokáta v řízení před rakouskými soudy“, na KJT v roce 2017 příspěvek „Koncentrace řízení - srovnání české a rakouské úpravy a praxe“, v roce 2018 příspěvek „Srovnání digitální dostupnosti a míry informací z veřejných registrů v ČR a Rakousku“ a v roce 2022 „Dopad Covid-19 do oblasti cestovního práva v ČR a Rakousku“, moderátor konference Olomoucké právnické dny 2016-2018 a 2022. Na Právnické fakultě MU v Brně vede kurz „Úvod do rakouského práva“ a „Pokračující kurz rakouského práva“. Školí rovněž pro KST ČR a další subjekty právnickou němčinu. Spoluautor publikace Friedrich Graf von Westphalen, Die Bankgarantie im internationalen Handelsverkehr, 5. přepracované vydání, Deutscher Fachverlag GmbH, rozhodce Národního rozhodčího soudu pro sport.

JUDr. Markéta Zemanová

Vystudovala právnickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni. Po magisterském studiu úspěšně složila rigorózní zkoušku a po absolvování koncipientské praxe rovněž advokátní zkoušku.

Svůj dosavadní profesní život spojila s Jihlavou, odkud také pochází. Od roku 2004 do 2006 působila jako právnička na Krajském úřadu Kraje Vysočina. V letech 2006 až 2012 pracovala v advokátní kanceláři v Jihlavě se zaměřením na občanské a obchodní právo. Věnovala se také výuce odborných předmětů na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě.

Od roku 2013 pracuje na Energetickém regulačním úřadu. Působila nejprve jako právnička v odboru legislativně právním, kde následně zastávala funkci vedoucí oddělení a posléze ředitelky odboru legislativně právního. Od roku 2020 vedla Sekci správních řízení ERÚ. Během působení na ERÚ se věnovala zejména energetické legislativě a právní podpoře úřadu ve všech oblastech práva, rovněž problematice ochrany spotřebitele a oblasti služebních vztahů podle zákona o státní službě. Dále se podílela na přípravě několika novelizací energetického zákona. Byla také členkou řídícího výboru pro přípravu nového zákona pro energetiku a několika dalších expertních pracovních skupin pro přípravu legislativy, například na Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu vnitra nebo Českém telekomunikačním úřadu.

Dne 1. srpna 2020 byla jmenována členkou Rady ERÚ. Nadále se v pozici členky Rady věnuje zejména oblasti energetické legislativy a oblasti ochrany spotřebitele. Přednáší na odborných konferencích, publikuje články a rozhovory v odborných časopisech, a věnuje se systematicky edukativní a osvětové činnosti v oblasti spotřebitelských práv v energetice.

Další přednášející budeme postupně doplňovat...

WordPress Theme built by Shufflehound. Copyright © 2023 ATLAS GROUP