Přednášející

V průběhu dvou dní v hotelu JEZERKA vystoupí více než 20 odborníků z oblasti advokacie, komerčního práva, justice, státní správy a samosprávy a dalších. Přednášející vám budeme postupně představovat.

Moderátorem letošního ročníku kongresu je stejně jako loni Mgr. et Mgr. Michal Vávra.

JUDr. Josef Baxa

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1984 se stal trestním soudcem okresního, později pak Krajského soudu v Plzni a na jaře 1990 se stal i jeho místopředsedou. V devadesátých letech minulého století se podílel na založení Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Dodnes zde přednáší trestní právo. V roce 1998 se stal prvním náměstkem ministra spravedlnosti a byl jím až do roku 2002 – pracoval postupně pro Otakara Motejla, Jaroslava Bureše i Pavla Rychetského. Účastnil se příprav a prosazení velké novely trestního řádu i tvorby nového institucionálního a procesního rámce správního soudnictví. V lednu 2003 jej prezident republiky Václav Havel jmenoval předsedou Nejvyššího správního soudu, jímž byl až do roku 2018. Nyní je předsedou senátu a soudcem Nejvyššího správního soudu. V publikační činnosti se věnuje zejména procesním úpravám. Ve svých četných veřejných vystoupeních se zaměřuje na kritickou analýzu fungování soudnictví a jeho možné reformy. V roce 2009 se stal Právníkem roku v oboru správní právo. Zásluhy JUDr. Baxy ocenila také Jednota českých právníků udělením svého nejvyššího vyznamenání - medaile Antonína Randy.

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze. V roce 1998 jí udělil rektor UK cenu prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší studenty společenskovědních disciplín. V  roce 2001 ukončila doktorandského studium v oboru veřejné právo. Právnickou kariéru započala čekatelskou praxí u Okresního státního zastupitelství v Litoměřicích, kam byla v roce 2001 jmenována státní zástupkyní. O dva roky později ji ministr spravedlnosti jmenoval náměstkyní Krajského státního zástupce v Ústí na Labem. V roce 2006 působila coby stážistka na Ministerstvu spravedlnosti v pozici poradkyně ministra pro trestní právo. V roce 2012 jmenována Vrchní státní zástupkyní v Praze. V letech 2008-2013 stála v čele Unie státních zástupců. Za zásluhy o Unii byla v roce 2014 oceněna zvolením čestnou prezidentkou Unie. Je členkou rekodifikační komise pro trestní právo procesní a členkou Rady pro mediaci a probaci. Absolvovala množství zahraničních stáží a pravidelně se věnuje přednáškové činnosti.

prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof

Práva vystudoval v roce 1986 na Právnické fakultě UK v Praze, kde v roce 1987 získal v oboru trestní právo – teorie státu a práva i titul doktora práv. V roce 2001 obdržel v oboru trestního práva hmotného a procesního na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně titul Ph.D. a v roce 2002 se habilitoval (doc.) v oboru bezpečnostní služby na Akademii policejního sboru v Bratislavě. V roce 2004 mu Univerzita v Miskolci udělila titul soukromý univerzitní profesor (Univ. Priv. Prof.) pro obor společenské vědy – evropské trestní právo, v roce 2008 Akademie věd ČR titul doktora sociálních a humanitních věd ( DSc.). Profesorem trestního práva jej prezident republiky Václav Klaus jmenoval v roce 2009.

Je profesorem na katedře trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, tutéž pozici zastával na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, přednáší na dalších českých a zahraničních univerzitách a institutech. Byl členem expertních výborů Rady Evropy a pracovních skupin Evropské komise. Publikoval řadu monografií a vědeckých odborných článků především zaměřených na oblast trestního práva hmotného a procesního v domácím i mezinárodním kontextu. Je členem vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Panevropské vysoké školy práva. Za rok 2010 získal cenu "Právník roku" v oboru trestního práva.

Od roku 1988 působil jako prokurátor, později (1993) jako státní zástupce, z toho v letech 1999-2006 jako náměstek nejvyšší státní zástupkyně. Od roku 2006 do roku 2013 byl advokátem.

Dne 3. května 2013 jej prezident republiky Miloš Zeman jmenoval soudcem Ústavního soudu a dne 7. srpna 2013 místopředsedou Ústavního soudu.

Hana Gawlasová

Hana Gawlasová je advokátka a partnerka advokátní kanceláře Squire Patton Boggs. Věnuje se právu informačních technologií a právu elektronických komunikací, zejména v oblastech se silným vlivem lidského prvku např. autorskoprávním aspektům softwaru, kybernetické bezpečnosti, ochraně soukromí v elektronických komunikacích a digitální transformaci. Hana se dlouhodobě angažuje v oblastech společenské odpovědnosti firem, pro bono právního poradenství a podpory žen pracujících v advokacii. Je mentorkou programu My Odyssey, členkou správní rady Pro bono aliance, členkou kontrolní rady České advokátní komory a předsedkyní poradního orgánu představenstva České asociace elektronických komunikací.

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArB.

Martin Maisner je specialistou v oblasti práva informačních technologií, kybernetické bezpečnosti, alternativního řešení sporů, sportovního práva a závazkového práva.

Právu informačních technologií se aktivně věnuje již od roku 1990 a podílel se nejen na řadě dílčích právních teorií, týkající se specifických institutů práva informačních technologií (outsourcing, komplexní kybernetická bezpečnost), ale i na tvorbě právního prostředí a obchodních zvyklostí v oboru v rámci České republiky i v mezinárodním měřítku. Poskytuje komplexní právní poradenství jak dodavatelům technologií a zákazníkům, ale také například uchazečům o veřejné zakázky v oblasti přípravy jejich nabídek.

Martin Maisner má zároveň hluboké zkušenosti s rozhodčím řízením jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Působí jako rozhodce u řady stálých rozhodčích soudů v ČR i na mezinárodní scéně. Rozhodoval jako jediný rozhodce, rozhodce nebo předseda rozhodčího senátu více než  200 sporů, z nichž řada byla velmi významná jednak z hlediska hodnoty předmětu sporu (10% sporů nad 100 mil, 5% sporů nad 1 mld.), tak účastníků nebo obchodních souvislostí. Kromě výkonu funkce rozhodce rovněž zastupuje klienty při rozhodčím řízení, či se podílí na zastupování před rozhodčími tribunály českých i mezinárodních rozhodčích institucí.

Mezi další oblasti práva, kterým se Martin aktivně věnuje, lze zařadit sportovní právo a obecně právo závazkové, včetně teorie vyjednávání. V rámci sportovního práva se věnuje primárně řešení sporů v rámci sportovních svazů a efektivnímu vyřizování sporů mezi sportovními kluby a rozhodci. Na mezinárodním poli se především zabývá otázkou vykonatelnosti a závaznosti rozhodnutí sportovních soudů a mezinárodních rozhodčích institucí. Je členem Legislativní rady českého olympijského výboru, Sboru rozhodců Fotbalové Unie ČR a Národního odvolacího soudu Autoklubu ČR.

V oblasti závazkového a kontraktačního práva se Martin Maisner primárně věnuje distančním smlouvám, elektronickému právnímu jednání a strategii obchodního vyjednávání v prostředí 21. století v podmínkách vymezených novou legislativou.

Martin Maisner se aktivně věnuje významné publikační činnosti jak v oblasti práva IT, tak v oblasti rozhodčího řízení a to jak formou právních monografií, komentářů k zákonům, tak odborných článků v různých odborných periodikách.

Martin je vyhledávaným řečníkem na konferencích a svého výrazného a zajímavého projevu využívá i v pedagogické činnosti. Je garantem předmětu Obchodní právo na NEWTON College a odborným asistentem na katedře obchodního práva na Západočeské Univerzitě v Plzni.

doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.

Doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. působí v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS s.r.o. od roku 2014 na pozici právního experta.

Kromě Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kterou absolvoval, studoval též na Právnické fakultě Universität Viadrina Frankfurt (Oder) ve Spolkové republice Německo a na Právnické fakultě Universität Wien v Rakousku, kde se převážně věnoval studiu právní metodologie a soukromého práva. V roce 2002 dokončil postgraduální studium (Magister legum, LL.M.) na Universität Passau v Německu. Rigorózní zkoušku i postgraduální doktorské studium v oboru občanské právo absolvoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. V roce 2015 byl na Palackého univerzitě v Olomouci jmenován pro tento obor docentem.

Působí na katedře občanského a pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2008 do roku 2010 byl proděkanem pro modernizaci studia Právnické fakulty Univerzity Palackého, kde vedl přípravy na koncepci nové struktury studia. V roce 2006 složil advokátní zkoušku a je zapsán jako advokát České advokátní komory.

Pravidelně publikuje v odborných časopisech, je autorem učebnice Metodologie nalézání práva, základy právní argumentace (C. H. Beck, 2. vydání, 2011), spoluautorsky se podílel např. na tvorbě Velkého akademického komentáře k občanskému zákoníku (Linde, 2008). V současné době připravuje jako hlavní redaktor (spolu s JUDr. Petrem Téglem, Ph.D.) a spoluautor velký komentář k novému občanskému zákoníku (Leges).

JUDr. Petr Novotný

JUDr. Petr Novotný vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde složil následně i rigorózní zkoušku, a už od začátku své praxe se úzce specializuje na oblast práva duševního vlastnictví a obchodního práva. Jako patentový zástupce je členem Komory patentových zástupců ČR a jako advokát členem České advokátní komory.

Vede vlastní advokátní a patentovou kancelář NEOLEGAL, kterou v roce 1992 založil jeho otec, se kterým i nadále spolupracuje.

Působí též jako místopředseda Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů, pod jehož hlavičkou pořádá zejména vzdělávací semináře pro zvýšení povědomí o průmyslových právech.  V rámci aktivit pro bono pomáhá startupům či sociálně prospěšným projektům. Věnuje se i odborné publikační a přednáškové činnosti.

V roce 2019 byl zvolen členem představenstva Komory patentových zástupců ČR. V letech 2016-2019 působil jako člen dozorčí komise Komory patentových zástupců ČR.

Získal prestižní ocenění Inovativní právník 2016.

doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka a partnerka LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o., rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a rozhodce Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze.

Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. absolvovala magisterský studijní program, obor právo a právní věda, rigorózní řízení z oboru mezinárodní právo soukromé a obchodní a doktorský studijní program z oboru obchodní právo, to vše na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je odbornou asistentkou na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde přednáší a vede semináře z obchodního práva pro studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia. Je advokátkou (partnerem LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o.) a působí jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a rozhodce Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze. Dlouhodobě se specializuje zejména na oblast práva proti nekalé soutěži, nekalých obchodních praktik, právní regulace reklamy, závazkového a směnečného práva. Pravidelně přednáší na odborných seminářích pro veřejnost a vědeckých konferencích a publikuje v odborných právnických časopisech. Je členkou redakční rady časopisu Soukromé právo, autorkou a spoluautorkou četných odborných publikací.

JUDr. Tomáš Sokol

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1978, doktorát získal v roce 1980. Po absolvování Právnické fakulty nastoupil jako advokátní koncipient do Advokátní poradny č. 2 v Praze. Po složení advokátní zkoušky v roce 1980 vykonává advokátní praxi nepřetržitě s výjimkou let 1990 – 1992, kdy působil jako městský prokurátor v Praze (1990) a poté byl ministrem vnitra České republiky (1990 – 1992). Ve druhé polovině roku 1992 založil spolu s JUDr. Janem Brožem Advokátní kancelář Brož & Sokol, která je od roku 1999 advokátní kanceláří Brož & Sokol & Novák.

Dr. Sokol poskytuje právní služby v oblasti práva civilního i trestního. V oblasti trestního práva se zabývá zejména problematikou tzv. ekonomické kriminality. V obchodně-právní problematice je součástí jeho agendy řízení valných hromad akciových společností zejména v případech, kdy jde o valné hromady, v nichž lze očekávat střet akcionářů. Dr. Sokol zastupuje obchodní společnosti v soudních řízeních i v řízeních rozhodčích, kde také využívá své zkušenosti rozhodce. V této oblasti poskytuje právní služby též státnímu sektoru. Je konzultantem i v oblasti řešení interních problémů obchodních společností, prodeje části kapitálové společnosti atd. Dr. Sokol dále poskytuje právní služby v oblasti občanskoprávní, přičemž jednou ze specialit jsou spory na ochranu osobnosti, včetně sporů o ochraně dobrého jména právnické osoby. Specifickou oblastí je poskytování právních služeb obcím, z nichž největším je Hl. město Praha. Je činný též na poli publicistiky a autorem mnoha odborných textů a členem různých komisí a výborů se zaměřením na právo a legislativu.

JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.

Po absolvování brněnské právnické fakulty si vzdělání doplnila během studijních pobytů na univerzitách ve Francii a Německu, u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku a v rámci Collège universitaire d´Études fédéralistes v italské Aostě. V letech 1988–1990 působila jako právnička krajské hygienické stanice, poté jako asistentka ústavního soudce JUDr. Antonína Procházky u Ústavního soudu ČSFR a jako advokátní koncipientka. Patnáct let (1994–2009) byla advokátkou, a tak z praxe poznala řadu odvětví práva; často vystupovala jako právní zástupkyně před Ústavním soudem ČR, a to jak v řízeních o ústavních stížnostech, tak i v řízeních o návrzích na zrušení zákonů, v nichž zastupovala senátory z různých politických klubů. V roce 2009 přešla z advokacie do justice na místo soudkyně Nejvyššího správního soudu, kde působila jako předsedkyně senátu sociálně-správního kolegia a jako členka kompetenčního a rozšířeného senátu. Od srpna roku 2013 je soudkyní Ústavního soudu.

Vedle praktické práce advokátky a soudkyně působí od roku 1990 i jako vyučující na katedře ústavního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Tam také obhájila disertační práci na téma Daně a právní stát. Ve své pedagogické i publikační činnosti se zaměřuje zejména na problematiku základních práv a svobod. Vyučuje v kurzech ústavního práva, lidských práv a soudnictví, politologie, státovědy, mediálního práva, církevního práva, dále vede kliniky mediálního práva a zdravotnického práva, kurz lidská práva v aplikační praxi, školu lidských práv či lidskoprávní moot court. Publikovala řadu odborných časopiseckých a sborníkových článků, je spoluautorkou několika právnických učebnic a dalších knih (např. Komunistické právo v Československu, In dubio pro libertate či Komentáře k Listině základních práv a svobod). Je členkou vědecké rady právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze, ad hoc soudkyní Evropského soudu pro lidská práva, předsedkyní brněnské skupiny Společnosti pro církevní právo a členkou Společnosti pro evropské a srovnávací právo.

JUDr. Libor Vávra

Absolvoval Právnickou fakultu UK v roce 1986, kde následně získal titul JUDr. Soudcem je od roku 1989, nejprve u Obvodního soudu pro Prahu 10, od roku 1994 působil jako člen odvolacího senátu Městského soudu v Praze. V roce 1999 byl jmenován předsedou Obvodního soudu pro Prahu 1. Nyní působí jako předseda Městského soudu v Praze. Jeho specializací je trestní právo, které také vyučuje na Vysoké škole podnikání a práva v Praze. Je členem vědecké rady Právnické fakulty UK.

Bývalý viceprezident Soudcovské unie, ve dvou volebních obdobích prezident Soudcovské unie ČR, nyní její čestný prezident. V letech byl 2005 až 2011 člen správní rady Transparency International.

Mgr. et Mgr. Michal Vávra

Mgr. et Mgr. Michal Vávra (* 1974) je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (1997) a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity – obor německý jazyk (1998), od roku 2000 je advokátem a soudním tlumočníkem německého jazyka zapsaným u KS v Brně, od roku 2004 je společníkem AK Bulinský & Vávra, která od 1. 7. 2015 funguje pod názvem Bulinský, Vávra & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., od března 2013 vede pobočku téže kanceláře ve Vídni. Zaměřuje se na poskytování právních služeb v oblasti občanského a obchodního práva a mezinárodního práva soukromého, zejména ve vztahu k německy mluvícím klientům.

JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D.

Eliška Wagnerová ukončila studium práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1974. Pracovala krátce jako podniková právnička, poté jako advokátka. V roce 1982 odešla do exilu. Ve Spolkové republice Německo pracovala jako žurnalistka a poradkyně a právní zástupkyně ve věcech souvisejících s československým právem (Rechtskundige für tschechoslowakisches Recht). Po čtyřletém pobytu v Kanadě se v roce 1993 vrátila do České republiky a začala pracovat jako asistentka předsedy Ústavního soudu Zdeňka Kesslera. V letech 1994–1996 byla členkou Občanské demokratické aliance, kde působila také jako předsedkyně ústavněprávní komise.

V roce 1996 získala na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně vědecko-akademický titul Ph.D. v oboru politologie. V letech 1994–1999 přednášela ústavní srovnávací právo na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a v letech 2004–2008 tento obor vyučovala na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V roce 1996 byla jmenována soudkyní Nejvyššího soudu, o dva roky později pak jeho předsedkyní. Funkci předsedkyně Nejvyššího soudu zastávala až do 20. března 2002, kdy ji Václav Havel jmenoval soudkyní a současně místopředsedkyní Ústavního soudu; funkční období jí vypršelo o 10 let později, 20. března 2012. V témže roce byla zvolena senátorkou a tuto funkci vykonávala do roku 2018.

V letech 1998 až 2002 byla členkou Legislativní rady vlády. Od roku 2002 do 31. října 2010 byla náhradní členkou Benátské komise, poradního orgánu Rady Evropy. V době svého působení u Ústavního soudu byla též členkou vědeckých rad řady vysokých škol (právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci). Eliška Wagnerová se specializuje na otázky ústavního práva v komparativním pohledu, otázky ústavního soudnictví a jeho postavení v ústavním systému a otázky základních práv. K těmto a dalším tématům vystoupila na řadě odborných domácích i zahraničních konferencí. Je autorkou či spoluautorkou řady monografií a odborných článků publikovaných doma i v zahraničí.

Mgr. Daniela Zemanová

Obor právo vystudovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po praxi advokátní koncipientky a justiční čekatelky se specializovala na správní právo. Po jmenování soudkyní byla v období let 2001 až 2006 přidělena ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, pobočce v Liberci. Od roku 2006 do roku 2018 byla soudkyní Nejvyššího správního soudu. V letech 2011 - 2014 působila jako 1. viceprezidentka Soudcovské unie, v říjnu 2014 se stala na tříleté období její prezidentkou a roku 2017 byla prezidentkou znovuzvolena. Od začátku října 2018 působí u Městského soudu v Praze, a to v civilním odvolacím senátu.

WordPress Theme built by Shufflehound. Copyright © 2013-2019, ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP