Přednášející

Mgr. Marie Janšová

Advokátka a partnerka advokátní kanceláře LEGALITÉ. Zaměřuje se na poskytování právního poradenství v oblasti pracovního práva, včetně pracovněprávních aspektů obchodních transakcí, problematiky přechodu práv a povinností, specifik právních vztahů s manažery, poradenství v oblasti odměňování a ochrany know-how, kolektivního vyjednávání a zastupování v pracovněprávních sporech a v řízení před správními orgány. Dále se specializuje na právní vztahy statutárních orgánů korporací, ochranu osobních údajů a spornou agendu. Je členkou Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV), členkou představenstva za ČR v European Employment Law Association (EELA) a předsedkyní představenstva Czech Employment Lawyers Association (CzELA). Mezinárodními právnickými ratingovými publikacemi je pravidelně řazena mezi nejdoporučovanější pracovněprávní specialisty (Chambers Europe, Who’s Who Legal). Pravidelně přednáší a publikuje; je spoluautorkou Komentáře k zákoníku práce (C.H.Beck, 2018).

Zobrazit životopis

JUDr. Antonín Havlík Ph.D.

Právní expert pro pracovní právo, metodik pro pracovní právo finanční skupiny. Antonín Havlík je absolventem právnické fakulty UK (1992), na které rovněž absolvoval rigorózní (2008) a doktorskou zkoušku (2011). Je vedoucím pracovněprávní sekce Unie podnikových právníků, která koordinuje neformální síť zájemců o pracovní právo z Unie podnikových právníků mimo ni, zároveň je aktivním členem Asociace pro kolektivní vyjednávání a pracovní vztahy, členem České společnosti pro české pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, věnuje se přednáškové a publikační činnosti. Je rovněž rozhodcem kolektivních sporů a v roce 2008 byl členem odborné skupiny MPSV ČR pro přípravu věcné novely zákoníku práce. V roce 2012 mu byla udělena cena Podnikový právník roku za obor pracovní právo a v roce 2013 získal ocenění Právník roku v oboru pracovní právo.

Zobrazit životopis

Mgr. Miroslav Hromada, Ph.D.

Soudce Nejvyššího soudu se specializací na pracovněprávní spory. Působí jako odborný asistent na Katedře občanského práva a Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Fakulty právnické ZČU v Plzni. Přednáší pro Justiční akademii a je členem evropské společnosti pracovněprávních soudců EALCJ. Publikuje na témata pracovněprávních vztahů a civilního procesu.

Zobrazit životopis

JUDr. Tereza Erényi, LL.M.

Advokátka se specializací na pracovní právo a doktorandka na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení PF UK. Tereza Erényi se věnuje pracovnímu právu od roku 2004 v rámci advokátní kanceláře PRK Partners. Působí také jako přísedící v pracovněprávních sporech u Obvodního soudu pro Prahu 1. V rámci svého doktorského studia se zaměřuje na otázky implementace pracovněprávních směrnic v České republice, je hlavním řešitelem projektu Grantové agentury UK. Ve své advokátní praxi se soustředí zejména na automatické převody zaměstnanců, pracovněprávní spory, vztahy s odbory a interní prošetřování v případech diskriminace či obtěžování na pracovišti. Je členem Kolegia expertů a Výboru Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání, dále aliancí EELA a CzELA. Věnuje se pravidelně přednáškové činnosti a publikuje články s pracovněprávní tématikou, je spoluautorkou několika knižních publikací. Tereza je pravidelně doporučována jako odborník na pracovní právo v direktorářích jako Chambers Europe Guide, Best Lawyers a Who's Who Legal.

Zobrazit životopis

Mgr. František Korbel, Ph.D.

Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS. Vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty UK v Praze a na katedře urbanismu Fakulty umění a architektury TU Liberec; člen Legislativní rady vlády a představenstva ČAK. Dříve dlouholetý náměstek ministra spravedlnosti pro legislativu, který stál např. za přijetím nového občanského zákoníku. Zabývá se tématy e-Governmentu, legislativy a správního, zejména stavebního práva. Autorsky se podílel na vzniku celé řady zákonů, které zvítězily v soutěži Zákon roku pořádané společností Deloitte, např. zákona o právu na digitální služby, zákona o bankovní identitě či nového stavebního zákona. Jako jeden z mála právníků obdržel Českou cenu za architekturu (za sepis Pražských stavebních předpisů).

Zobrazit životopis

Mgr. Pavel Drahovzal

Mgr. Pavel Drahovzal (*1981), absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (2005), od roku 2004 pracuje v oblasti veřejné správy (zejm. pro města a obce) v legislativní sekci Svazu měst a obcí ČR (SMOČR), od roku 2010 až do současnosti je starostou obce Velký Osek (cca 3 tis. obyvatel, okres Kolín, Středočeský kraj), od roku 2013 je členem vedení SMOČR, v současnosti předseda Komory („venkovských a malých“) obcí a zároveň místopředseda SMOČR zejm. pro oblast legislativy a životního prostředí.

Zobrazit životopis

Mgr. Ing. Lenka Bursíková

Od roku 2021 působí jako soudkyně (a od roku 2023 též jako předsedkyně senátu a zástupkyně místopředsedkyně soudu) na úseku správního soudnictví Krajského soudu v Praze. Předtím pracovala deset let jako asistentka předsedkyně prvního senátu Nejvyššího správního soudu, JUDr. Lenky Kaniové. Kromě Právnické fakulty Masarykovy univerzity vystudovala též obor Evropská hospodářská, správní a kulturní studia a bilingvní magisterský obor Francouzsko-česká veřejná správa (MFTAP) na Ekonomicko-správní fakultě, v jehož rámci získala francouzský titul Master 2 a absolvovala stáž na Tribunal administratif v Rennes.
V současnosti se kromě práce soudkyně věnuje též přednáškové (Justiční akademie, epravo.cz, 1. VOX aj.) a publikační činnosti, v níž se zaměřuje zejména na témata daňového a stavebního práva.

Zobrazit životopis

Mgr. Vlastimil Diviš

Vlastimil Diviš je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Od r. 2008 působí jako podnikový právník v energetickém sektoru, v současnosti zastává pozici vedoucího odboru Právní služby ve společnosti ČEPS, a.s.
Je uznávaným právníkem stavebního práva, práva nemovitostí a energetického práva.
V roce 2018 obdržel ocenění Právník roku Unie podnikových právníků ČR v kategorii správního práva.
S tématy právní úpravy povolování a realizace liniových staveb a vazbami na právo nemovitostí vystupuje jako přednášející na odborných konferencích.
Během svého profesního působení se aktivně účastnil řady pracovních skupin v oblasti energetického a stavebního práva, včetně účasti na tvorbě související legislativy, a to jak na národní úrovni (např. pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu či Ministerstva pro místní rozvoj), tak i na úrovni evropské, zejména skrze stálou právní skupinu evropské asociace provozovatelů přenosových soustav ENTSO-E, jejíž je členem.

Zobrazit životopis

Mgr. Dana Roučková

Vystudovala obor Právo na Právnické fakultě UK v Praze. Po ukončení studia (v roce 1999) nastoupila na Ministerstvo práce a sociálních věcí, kde pracovala do roku 2016 nejprve na pozici referenta, poté jako vedoucí mzdově právního oddělení a od roku 2017 ve funkci ředitelky Odboru pracovněprávní legislativy MPSV. Dne 15. 10. 2020 byla jmenována náměstkyní pro řízení sekce legislativy, od 1.1.2023 je ve funkci vrchní ředitelky sekce legislativy MPSV.
Během své 25leté praxe se věnuje legislativnímu procesu a normotvorbě se zaměřením na pracovní právo. Je autorkou řady odborných článků týkajících se odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státní službě a cestovních náhrad.

Zobrazit životopis

JUDr. Bc. Zdeněk Kučera, Ph.D

Zdeněk Kučera je partnerem a vedoucím technologické, mediální a telekomunikační (TMT) skupiny v pražské kanceláři Dentons. Má více než 15 let zkušeností v oblasti práva ICT, obchodního práva a řešení sporů. V rámci práva ICT se specializuje zejména na strukturování komplexních projektů, akvizic IT společností, softwarové právo, otázky elektronické kontraktace, odpovědnosti na internetu, ochrany osobních údajů, práva duševního vlastnictví, telekomunikací, kybernetické bezpečnosti a mediálního práva. Často zastupuje klienty při řešení různých sporů, zejména v oblasti technologií. Jeho zkušenost zahrnují též poradenství při řešení sporů v oblasti obchodního práva, práva obchodních společností, nekalé soutěže, autorského a mediálního práva. Zdeněk vede modul Práva ICT na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a garantuje výuku právních předmětů na Fakultě informačních technologií ČVUT. Je řešitelem výzkumného projektu TAČR na právní aspekty virtuální a rozšířené reality, členem Výboru pro lidská práva a informační technologie a podílel se například na tvorbě vzorových licenčních smluv pro Českou agenturu pro standardizaci. Podle nezávislé hodnotící publikace Chambers patří k vedoucí špičce v oblasti TMT a soudních sporů v České republice. V roce 2017 byl jmenován právníkem roku pro oblast práva ICT.

Zobrazit životopis

JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek, Ph.D. CIPP/E CIPM

Advokát, vysokoškolský učitel, pověřenec pro ochranu osobních údajů a zapsaný mediátor. Věnuje se především právu duševního vlastnictví, IT a nových technologií (zejména problematice informační a kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů, výrobě a dodávce software, e-commerce a poskytování online služeb a ochraně osobnosti v online prostředí), má však zkušenosti i s právem obchodním, insolvenčním, řešením sporů a PE/VC investicemi. Jindřich poskytuje právní pomoc při implementačních projektech nových technologií, tvorbě compliance & regulatory programů (GDPR, eIDAS, ZoKB, ZoOO) i při významných obchodních transakcích; v posledních 5 letech působil coby DPO několika významných českých společností. Vystudoval management a ekonomiku podniku na Fakultě podnikohospodářské VŠE a právo na Právnické fakultě UK, kde rovněž získal oba doktorské tituly a kde nyní působí v Centru práva, technologií a digitalizace jako garant předmětu Kybernetická bezpečnost a přednášející LL.M. programu Právní ochrana dat. Je členem několika odborných společností a roce 2019 byl jmenován Pověřencem roku pro soukromoprávní oblast. Rád a pravidelně přednáší k otázkám interakce práva a disruptivních technologií.

Zobrazit životopis

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb.

Obchodním aspektům práva informačních technologií se aktivně věnuje již od roku 1990 a podílel se nejen na řadě dílčích právních teorií, týkající se specifických institutů práva informačních technologií (outsourcing, komplexní kybernetická bezpečnost), ale i na tvorbě právního prostředí a obchodních zvyklostí v oboru v rámci České republiky i v mezinárodním měřítku. Poskytuje komplexní právní poradenství jak dodavatelům technologií a zákazníkům, ale také například uchazečům o veřejné zakázky v oblasti přípravy jejich nabídek.
V oblasti závazkového a kontraktačního práva se Martin Maisner soustřeďuje na distanční smlouvy, elektronické právní jednání a strategii obchodního vyjednávání v prostředí 21. století v podmínkách vymezených aktuální legislativou. Martin Maisner se aktivně věnuje významné publikační činnosti jak v oblasti práva IT, tak v oblasti rozhodčího řízení, a to jak formou právních monografií, komentářů k zákonům, tak odborných článků v různých odborných periodikách Pracuje jako externí vysokoškolský pedagog v oblasti obchodního práva a sportovního práva.
Martin Maisner má hluboké zkušenosti s rozhodčím řízením jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Působí jako rozhodce u řady stálých rozhodčích soudů v ČR i na mezinárodní scéně. Rozhodoval jako jediný rozhodce, rozhodce nebo předseda rozhodčího senátu více než 250 sporů, z nichž řada byla velmi významná jak
z hlediska hodnoty předmětu sporu (10 % sporů nad 100 mil, 5% sporů nad 1 mld.), tak účastníků nebo obchodních souvislostí. Kromě výkonu funkce rozhodce rovněž zastupuje klienty při rozhodčím řízení, či se podílí na zastupování před rozhodčími tribunály českých i mezinárodních rozhodčích institucí. Je členem Mezinárodního institutu certifikovaných rozhodců (CIARb.) Martin Maisner se dále aktivně věnuje sportovní arbitráži, dopingové problematice ve sportu, řešení sporů v rámci sportovních svazů a efektivnímu vyřizování sporů mezi sportovními kluby. Na mezinárodním poli se především zabývá otázkou vykonatelnosti a závaznosti rozhodnutí sportovních soudů a mezinárodních rozhodčích institucí. Je bývalým místopředsedou Rozhodčí komise ČOV, zakládajícím členem Sboru rozhodců Fotbalové Unie ČR a předsedou Národního odvolacího soudu Autoklubu ČR. Jako právní zástupce zastupoval úspěšně české a slovenské sportovce jak proti WADA i před zvláštním senátem na Olympijských hrách v Riu de Janeiro.
Martin Maisner působí i na úseku stavovské samosprávy. Pracoval jako člen Kontrolní rady a v současné době působí jako mistopředsedou České advokátní komory.

Zobrazit životopis

JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.

Doktor Mulák (*1991) je absolventem právnických fakult v Plzni (Mgr. – 2015) a Praze (JUDr. – 2016, Ph.D. – 2018). Specializuje se na trestní právo, správní právo, civilní právo procesní a ústavní právo. Od roku 2021 je advokátem a od roku 2022 je společníkem Advokátní kancelář Forejtová | Pelc | Partners s.r.o. Před nástupem do advokátní praxe byl po několik let (2015–2021) asistentem předsedy senátu a místopředsedy Vrchního soudu v Praze pro úsek trestního soudnictví.
Vedle své advokátní praxe působí jako odborný asistent na Katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Je autorem mnoha článků, statí z oboru trestního práva a rozsáhlé odborné monografie na téma Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces (2019). Působí v redakčních radách odborného časopisu Trestní právo (Wolters Kluwer), zahraničního časopisu European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics a internetového portálu Pravni-prostor.cz. V roce 2019 obsadil 1. místo v prestižní soutěži Právník roku 2018 v kategorii Talent roku. Je členem legislativní rady Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky.
Je členem správní rady Centra šíření a podpory právního povědomí, z.ú.

Zobrazit životopis

Ing. Bc. Adam Kučínský

Kybernetické bezpečnosti se profesně věnuje od roku 2014. Zabývá se zejména řízením bezpečností informací, krizovým řízením, problematikou ochrany klíčových informačních a komunikačních systémů státu a regulatorními otázkami s tím spojenými. Ještě pod hlavičkou Národního bezpečnostního úřadu pracoval na vzniku prvního zákona o kybernetické bezpečnosti a podílel se na vzniku Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Od roku 2018 působí jako ředitel odboru regulace na NÚKIB. Jeho hlavní odpovědností je implementace a dohled nad zákonem o kybernetické bezpečnosti, nastavení regulatorních požadavků a příprava legislativy a bezpečnostních standardů v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Vedle toho již několik let spolupracuje jako externí lektor s vysokými školami a dalšími vzdělávacími institucemi a o problematice kybernetické bezpečnosti přednáší na odborných konferencích.

Zobrazit životopis

JUDr. Josef Baxa

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1984 se stal trestním soudcem okresního, později pak Krajského soudu v Plzni a na jaře 1990 se stal i jeho místopředsedou. V devadesátých letech minulého století se podílel na založení Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. V roce 1998 se stal prvním náměstkem ministra spravedlnosti a byl jím až do roku 2002 – pracoval postupně pro Otakara Motejla, Jaroslava Bureše i Pavla Rychetského. Účastnil se příprav a prosazení velké novely trestního řádu i tvorby nového institucionálního a procesního rámce správního soudnictví. V lednu 2003 jej prezident republiky Václav Havel jmenoval předsedou Nejvyššího správního soudu, jímž byl až do roku 2018. V roce 2023 se stal předsedou Ústavního soudu. V publikační činnosti se věnuje zejména procesním úpravám. Ve svých četných veřejných vystoupeních se zaměřuje na kritickou analýzu fungování soudnictví a jeho možné reformy. V roce 2009 se stal Právníkem roku v oboru správní právo. Zásluhy JUDr. Baxy ocenila také Jednota českých právníků udělením svého nejvyššího vyznamenání - medaile Antonína Randy.

Zobrazit životopis

JUDr. Petr Šuk

Absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze. Pracoval krátce v advokacii, v roce 2000 byl jmenován soudcem Okresního soudu v Liberci. V roce 2002 byl přeložen ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem – pobočce v Liberci, od roku 2008 je soudcem (a od roku 2010 předsedou senátu) občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu. Specializuje se zejména na právo obchodních korporací, dalších právnických osob a svěřenských fondů, právo kapitálového trhu a právo investičních nástrojů. Je členem evidenčního senátu (jemuž v letech 2017 až 2021 předsedal) a členem velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia. Dne 17. 2. 2021 byl jmenován místopředsedou Nejvyššího soudu.

Je členem Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektorem Justiční Akademie a externím pedagogem Justiční akademie Slovenské republiky. Přednáší (mimo jiné) pro Českou advokátní komorou a pro Notářskou komorou České republiky. Externě spolupracuje na vybraných vzdělávacích aktivitách s Právnickou fakultou University Karlovy v Praze i s Právnickou fakultou Masarykovy university v Brně. Je členem oborové rady studijního programu „obchodní právo“ Právnické fakulty Masarykovy university v Brně.

Je zkušebním komisařem Ministerstva spravedlnosti pro justiční zkoušky a zkušebním komisařem České advokátní komory pro advokátní zkoušky.

Jako člen ad hoc legislativních komisí při Ministerstvu spravedlnosti se podílí na tvorbě právních předpisů z oblasti práva obchodních korporací a ostatních právnických osob a z oblasti civilního procesního práva.

Je autorem či spoluautorem řady odborných publikací z oblasti práva obchodních korporací a mezinárodního práva soukromého.

Zobrazit životopis

JUDr. Libor Vávra

Absolvoval Právnickou fakultu UK v roce 1986, kde následně získal titul JUDr. Soudcem je od roku 1989, nejprve u Obvodního soudu pro Prahu 10, od roku 1994 působil jako člen odvolacího senátu Městského soudu v Praze. V roce 1999 byl jmenován předsedou Obvodního soudu pro Prahu 1, kde působil až do roku 2011. Poté přešel na Městský soud v Praze a následujících 7 let byl jeho předsedou. Specializuje se na oblast trestního práva, které také vyučuje na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky v Praze. Je členem vědecké rady Právnické fakulty UK. Věnuje se přednáškové činnosti a je spoluautorem příručky pro začínající soudce a advokáty nazvané Klíč k soudní síni. Pravidelně publikuje na portálu Právní prostor a autorsky přispívá do mnoha odborných právnických periodik. V letech 2005 až 2011 byl rovněž členem správní rady Transparency International. V polovině devadesátých let zastával funkci prvního viceprezidenta Soudcovské Unie ČR a už v roce 1998 se stal jejím prezidentem na dvě následující volební období. V roce 2020 se rozhodl kandidoval na funkci prezidenta znovu a po listopadových korespondenčních volbách stanul na další tři roky opět na pozici nejvyšší.

Zobrazit životopis

JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M.

Vystudoval právo a politologii na univerzitách v Plzni, Praze a Passau. Působil nejprve jako civilní a exekuční soudce. K Nejvyššímu správnímu soudu byl dočasně přidělen v letech 2004-2005; od podzimu 2005 se stal natrvalo soudcem a později předsedou senátu tohoto soudu. Do zrušení kolegií Nejvyššího správního soudu působil v jeho finančněsprávním kolegiu. Již vícero let je členem jeho rozšířeného senátu. Vedle toho je též členem kompetenčního senátu Nejvyššího správního soudu a zástupcem člena tzv. zvláštního senátu podle zákona č. 131/2002 Sb. a donedávna i předsedou kárného senátu pro věci soudců. Od roku 1998 externě vyučuje na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. Na této univerzitě v letech 2000 až 2005 působil a od počátku roku 2010 opět působí v různých akademických funkcích (nyní jako člen vědecké rady fakulty). Vyučuje též ústavní právo a vybrané otázky daňového práva na vysoké škole CEVRO Institut. Vedle toho přednáší pro odbornou veřejnost a publikuje zejména v oborech daní, správního soudnictví, správního řízení, správního trestání, poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím či vztahu soukromého a veřejného práva. Absolvoval řadu stáží a studijních pobytů na zahraničních akademických a justičních institucích, například v roce 2011 na švýcarském Spolkovém soudu v Lausanne a v roce 2017 na německém Spolkovém správním soudu v Lipsku. V minulosti působil v oborové radě Grantové agentury Akademie věd České republiky pro oblast sociálních a ekonomických věd. Byl či je členem různých expertních skupin při ministerstvech spravedlnosti a financí. Působí v redakčních radách Bulletinu Komory daňových poradců ČR a časopisu Právní rádce a jako zkušební komisař Ministerstva spravedlnosti pro exekutorské zkoušky. Je členem vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické. Stal se Právníkem roku 2017 pro obor správního práva.

Zobrazit životopis

Mgr. et Mgr. Michal Vávra

Mgr. et Mgr. Michal Vávra (* 1974) je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (1997) a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity – obor německý jazyk (1998), od roku 2000 je advokátem, soudní tlumočníkem a překladatelem německého a českého jazyka, od roku 2004 partnerem AK Bulinský & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., od března 2013 vede pobočku téže kanceláře ve Vídni. Zaměřuje se na poskytování právních služeb v oblasti občanského a obchodního práva a mezinárodního práva soukromého, zejména ve vztahu k německy mluvícím klientům a zemím. V posledních letech se věnuje i oblasti cestovního práva, mj. v rámci projektů www.penizezaletenky.cz a www.penizezazajezdy.cz. Moderátor kongresu Právní prostor 2014-2019 a 2022-2023, v roce 2019 přednesl na kongresu příspěvek Praktické tipy při řešení dopravních nehod a přestupků v ČR a v Rakousku, v roce 2022 příspěvek na téma Nároky ze zrušených letů a zájezdů z důvodů covidu z pohledu advokáta na obou stranách hranice a v roce 2023 na téma 10 let advokacie na obou stranách hranice. Moderátor konference Právo ve veřejné správě 2014-2019. 2. viceprezident představenstva a spolumoderátor konference Karlovarské právnické dny v roce 2011, 2013-2019 a 2022. Na KJT v roce 2016 přednesl příspěvek „Zkušenosti českého advokáta v řízení před rakouskými soudy“, v roce 2017 příspěvek „Koncentrace řízení - srovnání české a rakouské úpravy a praxe“, v roce 2018 příspěvek „Srovnání digitální dostupnosti a míry informací z veřejných registrů v ČR a Rakousku“, v roce 2022 „Dopad Covid-19 do oblasti cestovního práva v ČR a Rakousku“ a v roce 2023 koreferát k české úpravě finanční záruky a aktuální judikatuře, Moderátor konference Olomoucké právnické dny 2016-2018 a 2022. Na Právnické fakultě MU v Brně vede kurz „Úvod do rakouského práva“ a „Pokračující kurz rakouského práva“. Školí rovněž pro KST ČR a další subjekty právnickou němčinu. Spoluautor publikace Friedrich Graf von Westphalen, Die Bankgarantie im internationalen Handelsverkehr, 5. přepracované vydání, Deutscher Fachverlag GmbH, rozhodce Národního rozhodčího soudu pro sport.

Zobrazit životopis

Mgr. et Mgr. Michal Vávra

Mgr. et Mgr. Michal Vávra (* 1974) je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (1997) a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity – obor německý jazyk (1998), od roku 2000 je advokátem, soudní tlumočníkem a překladatelem německého a českého jazyka, od roku 2004 partnerem AK Bulinský & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., od března 2013 vede pobočku téže kanceláře ve Vídni. Zaměřuje se na poskytování právních služeb v oblasti občanského a obchodního práva a mezinárodního práva soukromého, zejména ve vztahu k německy mluvícím klientům a zemím. V posledních letech se věnuje i oblasti cestovního práva, mj. v rámci projektů www.penizezaletenky.cz a www.penizezazajezdy.cz. Moderátor kongresu Právní prostor 2014-2019 a 2022-2023, v roce 2019 přednesl na kongresu příspěvek Praktické tipy při řešení dopravních nehod a přestupků v ČR a v Rakousku, v roce 2022 příspěvek na téma Nároky ze zrušených letů a zájezdů z důvodů covidu z pohledu advokáta na obou stranách hranice a v roce 2023 na téma 10 let advokacie na obou stranách hranice. Moderátor konference Právo ve veřejné správě 2014-2019. 2. viceprezident představenstva a spolumoderátor konference Karlovarské právnické dny v roce 2011, 2013-2019 a 2022. Na KJT v roce 2016 přednesl příspěvek „Zkušenosti českého advokáta v řízení před rakouskými soudy“, v roce 2017 příspěvek „Koncentrace řízení - srovnání české a rakouské úpravy a praxe“, v roce 2018 příspěvek „Srovnání digitální dostupnosti a míry informací z veřejných registrů v ČR a Rakousku“, v roce 2022 „Dopad Covid-19 do oblasti cestovního práva v ČR a Rakousku“ a v roce 2023 koreferát k české úpravě finanční záruky a aktuální judikatuře, Moderátor konference Olomoucké právnické dny 2016-2018 a 2022. Na Právnické fakultě MU v Brně vede kurz „Úvod do rakouského práva“ a „Pokračující kurz rakouského práva“. Školí rovněž pro KST ČR a další subjekty právnickou němčinu. Spoluautor publikace Friedrich Graf von Westphalen, Die Bankgarantie im internationalen Handelsverkehr, 5. přepracované vydání, Deutscher Fachverlag GmbH, rozhodce Národního rozhodčího soudu pro sport.

Zobrazit životopis