Přednášející

V průběhu dvou dní v hotelu JEZERKA vystoupí 17 odborníků z oblasti advokacie, komerčního práva, justice, státní správy a samosprávy a dalších.

Moderátorem letošního ročníku kongresu je stejně jako loni Mgr. et Mgr. Michal Vávra.

JUDr. Josef Baxa

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1984 se stal trestním soudcem okresního, později pak Krajského soudu v Plzni a na jaře 1990 se stal i jeho místopředsedou. V devadesátých letech minulého století se podílel na založení Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Dodnes zde přednáší trestní právo. V roce 1998 se stal prvním náměstkem ministra spravedlnosti a byl jím až do roku 2002 – pracoval postupně pro Otakara Motejla, Jaroslava Bureše i Pavla Rychetského. Účastnil se příprav a prosazení velké novely trestního řádu i tvorby nového institucionálního a procesního rámce správního soudnictví. V lednu 2003 jej prezident republiky Václav Havel jmenoval předsedou Nejvyššího správního soudu, jímž byl až do roku 2018. Nyní je soudcem Nejvyššího správního soudu. V publikační činnosti se věnuje zejména procesním úpravám. Ve svých četných veřejných vystoupeních se zaměřuje na kritickou analýzu fungování soudnictví a jeho možné reformy. V roce 2009 se stal Právníkem roku v oboru správní právo. Zásluhy JUDr. Baxy ocenila také Jednota českých právníků udělením svého nejvyššího vyznamenání - medaile Antonína Randy.

Mgr. Vlastimil Diviš

Vlastimil Diviš je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Od r. 2008 působí jako podnikový právník v energetickém sektoru, v současnosti zastává pozici vedoucího odboru Právní služby ve společnosti ČEPS, a.s. Je uznávaným právníkem stavebního práva, práva nemovitostí a energetického práva. V roce 2018 obdržel ocenění Právník roku Unie podnikových právníků ČR v kategorii správního práva. S tématy právní úpravy povolování a realizace liniových staveb a vazbami na právo nemovitostí vystupuje jako přednášející na odborných konferencích. Během svého profesního působení se aktivně účastnil řady pracovních skupin v oblasti energetického a stavebního práva, včetně účasti na tvorbě související legislativy, a to jak na národní úrovni (např. pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu či Ministerstva pro místní rozvoj), tak i na úrovni evropské, zejména skrze stálou právní skupinu evropské asociace provozovatelů přenosových soustav ENTSO-E, jejíž je členem.

JUDr. Roman Fiala

Od roku 1987 pracoval na Městském soudu v Brně a v roce 1989 se stal jeho soudcem. V roce 1993 nastoupil jako soudce na Krajský soud v Brně a v letech 2001 - 2002 byl jeho místopředsedou. Od roku 2002 do současnosti je soudcem Nejvyššího soudu
v Brně. V roce 2003 byl jmenován předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia. V roce 2003 byl v rámci Nejvyššího soudu jmenován soudcem zvláštního senátu pro řízení v kompetenčních sporech. Místopředsedou Nejvyššího soudu byl prezidentem ČR jmenován od 1. ledna 2011. Přednáší pro soudce a notáře. Externě vyučuje na Masarykově univerzitě v Brně, katedře občanského práva. Je členem redakční rady časopisu Soudní judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva a členem redakční rady časopisu Ad Notam.

JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D.

Lukáš Hadamčík (* 1987) je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (2013). Na téže fakultě v roce 2016 složil rigorózum z občanského práva s prací V přiměřené lhůtě – Odčinění nemajetkové újmy způsobené nesprávným úředním postupem spočívajícím v nepřiměřené délce soudního řízení, jež byla následně publikována nakladatelstvím Leges. V roce 2018 zde absolvoval doktorskou zkoušku z občanského práva s prací Nájem bytu a nájem domu (podle zákona č. 89/2012 Sb.). Práce byla částečně publikována ve spolupráci s doc. JUDr. Markétou Seluckou, Ph.D. nakladatelstvím Wolters Kluwer. Od roku 2016 působí na katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v pozici asistenta, od roku 2018 v pozici odborného asistenta. Právní praxi vykonává od roku 2014 na Nejvyšším soudě ve funkci asistenta soudce, kde se zaměřuje na problematiku odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci.

JUDr. Petr Kadlec

Petr Kadlec se jako advokát a partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS specializuje na závazkové právo, právo veřejných zakázek, právo hospodářské soutěže, včetně veřejné podpory a dotací z fondů EU, právo v oblasti informačních technologií, energetiky, infrastruktury a životního prostředí. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti poskytování právních služeb veřejnému sektoru a v oblasti EU regulace.

Před návratem do advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS na pozici partnera počátkem roku 2011 působil v letech 2007-2010 na Generálním ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž v Bruselu, kde se podílel na vyšetřování dohod narušujících hospodářskou soutěž a zneužití dominantního postavení. V advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS působil již v letech 2003–2007. V roce 2001 byl členem diplomatické mise OBSE v Kosovu. Během studií absolvoval semestrální stáže na univerzitách v USA, Německu a Dánsku a v roce 1999 také pracoval v pražské pobočce přední americké advokátní kanceláře Hogan & Hartson (nyní Hogan Lovells). Absolvoval Právnickou fakultu UK a bakalářský cyklus oboru politologie na Fakultě sociálních věd UK.

prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.

Prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 1998. Ve své diplomové práci „K problematice práva na odpor a občanské neposlušnosti“ se zabýval souhrnným zpracováním daného tématu. Této problematice se dále věnoval i v rámci doktorského studia, které zakončil v roce 2001. V roce 2006 dokončil habilitaci na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy s prací „Dvoukomorové systémy. Teorie, historie a srovnání dvoukomorových parlamentů“. Dne 12. října 2016 mu byl AV ČR udělen titul doktora věd. V roce 2017 byl jmenován na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy profesorem v oboru Ústavní právo a státověda.

Prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. je český ústavní právník a odborník v oboru státovědy a politologie. Působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy jako vedoucí Katedry politologie a sociologie, kde vyučuje semináře státovědy a politologie, a je rovněž garantem několika volitelných a povinně volitelných předmětů z různých oborů práva a právní praxe. Zabývá se především ústavními systémy a obecnou státovědou.

Je také tajemníkem Stálé komise Senátu Parlamentu ČR pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, dále členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo I – správní právo č. 1 a členem rozkladové komise ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Je autorem návrhu tzv. stykového zákona.

Zabývá se také publikační činností a editací sborníků s ústavněprávní tematikou.  Je autorem pěti knih a desítek knižních kapitol a časopiseckých a sborníkových statí. V roce 2015 získal ocenění Právník roku v kategorii Občanská a lidská práva a právo ústavní.

Ing. Radim Martynek, MBE

Radim Martynek, jednatel Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., se již 14 let specializuje na etiketu v písemném styku, ale připravuje také akreditované odborné semináře pro veřejnou správu a komerční sektor s tématy Mozkový jogging, Akademie zad, Písemná komunikace, Etiketa a normy v písemném styku, Sexuální harašení s Radimem Uzlem, Etiketa úředníka veřejné správy s Ladislavem Špačkem. Ve svém vstupu Vás vážně i nevážně provede několika záludnostmi z oblasti pravidel společenského styku.

JUDr. Petr Meduna

Absolvent pražské Právnické fakulty. V letech 1989 – 1993 koncipient a advokát AK Brož & Sokol. Od roku 1993 samostatný advokát se zaměřením na občanské právo, dědické právo a správní právo. Od roku 2010 je také členem kárné komise ČAK a předsedou kárného senátu. Od roku 2013 je regionálním představitelem ČAK pro hl. m. Prahu.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek

Jakub Michálek (* 6. února 1989 Louny) je předsedou poslaneckého klubu Pirátů a místopředsedou strany. Na Univerzitě Karlově vystudoval práva a teoretickou fyziku. Část střední školy studoval v zahraničí (UK, USA).

V letech 2014-2017 byl šéfem zastupitelů za Piráty v Praze. Na pražském Magistrátu se věnoval řadě kauz:

 • Podrobně se zabýval kauzami z doby primátora Pavla Béma, např. Opencard, nevýhodného pronájmu Škodova paláce a vyzval primátorku k podání žaloby.
 • Upozornil na problém, že jsou sociální byty pronajímány soudcům a státním zástupcům a na potřebné se nedostává.
 • Vytrvale vystupuje proti tzv. politickým trafikám a podílel se na návrhu pravidel pro řádné obsazování dozorčích rad a řízení městských společností.
 • Podařilo se mu prosadit mimo jiné poskytování informací o mimořádných odměnách vysokých úředníků a digitalizaci majetkových přiznání zastupitelů, aby se už neztrácela.
 • Jako první navrhl zákony k digitálním platformám (Uber, Airbnb).

Na funkci pražského zastupitele rezignoval proto, aby se mohl plně věnoval práci poslance.

V říjnu 2017 byl zvolen poslancem jako lídr kandidátky v Praze, kde Piráti získali nejlepší výsledek ze všech krajů (17,5 %).

Jako předseda poslaneckého klubu:

 • zasadil o vznik vyšetřovací komise pro kauzu OKD,
 • pomohl vydání Babiše justici mandátovým a imunitním výborem,
 • předložil návrh zákona na zveřejňování smluv ČEZu a dalších státních firem,
 • předložil návrh zákona proti kumulaci více platů politiků u politiků s více funkcemi,
 • vystupuje proti daňovým únikům a praní špinavých peněz pomocí vyváděcích struktur vytvářených advokáty,
 • spoluvytvářel návrh nominačního zákona, zejména jeho část o vlastnické politice, podle které stát jako vlastník řídí státní firmy.

JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

Ivo Pospíšil (*1978 v Brně) je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (2001) a Fakulty sociálních studií téže univerzity, oboru politologie (2005). V roce 2001 úspěšně složil rigorózní zkoušku a v letech 2001–2005 absolvoval doktorské studium v oboru mezinárodní právo veřejné na právnické fakultě.

Pokud jde o akademickou sféru, působil například v Mezinárodním politologickém ústavu MU (1999–2001), externě vyučoval lidská práva a mezinárodní právo na Právnické fakultě MU (2004-2005) a na několika soukromých vysokých školách, pracoval jako vědecký pracovník Institutu pro srovnávací politologický výzkum (2005-2006) a od roku 2005 doposud působí jako odborný asistent na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU.

Pokud jde o praktickou činnost právníka, nastoupil po absolvování studií do tehdy nově vytvářené Kanceláře veřejného ochránce práv (2001–2002), od května 2002 působil jako asistent místopředsedkyně Ústavního soudu Elišky Wagnerové. V roce 2009 byl jmenován vedoucím analytického odboru Ústavního soudu a v březnu 2013 jeho generálním sekretářem. V prosinci 2018 byl jmenován soudcem Nejvyššího správního soudu.

Ivo Pospíšil je rovněž autorem a spoluautorem několika knižních monografií a spoluautorem komentářů k Ústavě, Listině základních práv a svobod a zákonu o Ústavním soudu.

JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.

Nataša Randlová je partnerkou advokátní kanceláře Randl Partners, kde zároveň vede pracovněprávní tým. Je autorkou řady knižních publikací a článků v odborných i denních periodikách, pravidelně přednáší na českých i zahraničních konferencích zaměřených na pracovní právo a lidské zdroje a od podzimu 2014 vede také řadu pracovněprávních seminářů a školení ve vlastní vzdělávací agentuře Randls Training. Od roku 2012 přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze kurz „Pracovní právo“ v rámci denního studia oboru Andragogika.

Absolvovala magisterský studijní program na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a navázala studijním programem na Univerzitě Roberta Schumana ve Štrasburku. V roce 2014 se svým týmem získala již čtvrté ocenění Právnická firma roku v kategorii Pracovní právo. Každoročně je renomovanými mezinárodními publikacemi (Chambers Europe, Who´s Who Legal, Best Lawyers) zařazována do předních kategorií a doporučována jako vedoucí osobnost pracovního práva v České republice. Pravidelně od roku 2012 je mezinárodním žebříčkem Chambers Europe Nataše Randlové udělováno hodnocení „Star Individual“, které ji staví do pozice jednoho z nejvýznamnějších evropských specialistů v oboru. V roce 2007 získala ocenění Právník roku v oblasti pracovního práva.

V rámci České republiky je Nataša Randlová členkou Pracovní komise Legislativní rady vlády v oboru pracovní právo a sociální věci, členkou České asociace advokátů specializujících se na pracovní právo a registrovaným Zprostředkovatelem pro řešení kolektivních sporů. V evropském měřítku je členkou expertního panelu za Českou republiku v European Centrum of Expertise (ECE) a členem výboru v Evropském sdružení advokátů specializujících se na pracovní právo (EELA). Svůj pracovněprávní tým také dovedla k uznávanému členství v mezinárodní alianci Ius Laboris.

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.

Veřejná ochránkyně práv (ombudsmanka), signatářka a mluvčí Charty 77. Absolvovala Filozofickou fakultu Karlovy univerzity v Praze, v roce 2008 pak doktorandský program teorie práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je autorkou odborné monografie Ombudsman a lidská práva. Celý život se věnuje prosazování lidských práv a demokratických hodnot. Na konci 70. let spoluzakládala Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, v letech 2008-2013 byla předsedkyní Českého helsinského výboru a čtyři roky byla za Českou republiku členkou Evropského výboru proti mučení. Své celoživotní zkušenosti zúročila při vykonávání funkce nejprve zástupkyně ombudsmana (2001 – 2007) a od roku 2014 jako ombudsmanka. Je držitelkou Ceny OSN na poli lidských práv, české prezidentské Medaile za zásluhy, Ceny Alice Garrigue Masarykové (od velvyslance USA v České republice) a Řádu za zásluhy o Polskou republiku. V roce 2018 jí francouzský prezident Emmanuel Macron propůjčil nejvyšší státní vyznamenání Řád čestné legie v hodnosti rytířky.

prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

Narozen 24. září 1953 v Náchodě. Předsedou Nejvyššího soudu byl jmenován prezidentem republiky dne 22. ledna 2015.
Je profesorem trestního práva na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a na Právnické fakultě Univerzity Karlovy
v Praze; působí také jako externí učitel na katedře trestního práva Policejní akademie České republiky v Praze a jako lektor Justiční akademie v Kroměříži a Justiční akademie Slovenské republiky v Pezinku. Je členem zkušební komise pro odborné justiční zkoušky justičních čekatelů soudů (od roku 1992) a pro advokátní zkoušky advokátních koncipientů pro obor trestního práva (od roku 1996). Dále je členem pracovní komise Legislativní rady vlády České republiky pro trestní právo (od roku 1998), členem legislativní rady vlády (od roku 2014) a redakčních rad odborných časopisů Právní rozhledy, Bulletin advokacie, Soudní rozhledy, Trestněprávní revue a Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek – Výběr judikátů Evropského soudu pro lidská práva. Od roku 2002 je členem Mezinárodní asociace trestního práva (Association Internationale de Droit Pénal/International Association of Penal Law). Je také členem Vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a dlouholetým členem komisí Ministerstva spravedlnosti pro rekodifikaci trestního práva hmotného a procesního.

JUDr. David Uhlíř

Soudce Ústavního soudu (od 10. 12. 2014)

Narodil se 18. 7. 1954 v Boskovicích, okr. Blansko, gymnázium navštěvoval v letech 1969 až 1973 v Praze 6, v roce 1975 byl přijat na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kterou absolvoval v r. 1979 a nastoupil do Advokátní poradny č. 2 v Praze jako advokátní koncipient. V letech 1979 až 1980 absolvoval jednoletou základní vojenskou službu. V roce 1981 složil rigorózní zkoušku a získal titul doktora práv. V roce 1983 složil advokátní zkoušky stal se členem Městského sdružení advokátů v Praze, kde se zabýval především trestním právem. Ač byl do roku 1989 členem KSČ, věnoval se obhajobě a zastupování klientů, kteří byli z politických důvodů perzekvováni. V letech 1990 a 1991 byl tajemníkem Magistrátu hl. m. Prahy za OF, v září 1991 na svoji funkci rezignoval a vrátil se do advokacie.

V roce 1994 založil advokátní kancelář Uhlíř, Homola a společníci, kterou vedl do roku 2014. Kancelář se věnuje celému spektru obvyklé advokátní agendy, zejména civilnímu právu a trestním obhajobám. JUDr. David Uhlíř se zde věnoval  především občanskoprávní a obchodní agendě, byl také insolvenčním správcem se zvláštním povolením.
Od roku 1998 jako externí učitel vede semináře občanského práva hmotného na Právnické fakultě UK, je oponentem disertačních prací. Přednáší advokátním koncipientům a advokátům občanské právo, zejména se zaměřením na rekodifikaci soukromého práva. Je členem zkušební komise České advokátní komory pro obor občanské právo hmotné a procesní a pracovní právo a členem sekce pro právo soukromé. Je členem l’Union Internationale des Avocats, sekce práva odpovědnosti za škodu, kde pravidelně vystupuje na výročních kongresech.

Publikuje v odborném i denním tisku, zejména na témata spojená s rekodifikací soukromého práva, je členem autorského kolektivu komentáře k občanskému zákoníku vydávaného nakladatelstvím Wolters Kluwer. Kriticky se podílel na přípravě nového občanského zákoníku, byl členem Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti.

Od roku 2005 byl náhradníkem, od roku 2009 členem a od roku 2013 do svého jmenování ústavním soudcem místopředsedou představenstva České advokátní komory.

Je dlouholetým předsedou Sdružení Sue Ryder, zakladatele Domova Sue Ryder, o.p.s. v Praze – Michli, i jinak se věnuje charitativní a nadační práci. Je ženatý a má tři již zletilé děti.

Dne 10. prosince 2014 ho prezident republiky jmenoval soudcem Ústavního soudu.

JUDr. Libor Vávra

Absolvoval Právnickou fakultu UK v roce 1986, kde následně získal titul JUDr. Soudcem je od roku 1989, nejprve u Obvodního soudu pro Prahu 10, od roku 1994 působil jako člen odvolacího senátu Městského soudu v Praze. V roce 1999 byl jmenován předsedou Obvodního soudu pro Prahu 1. Nyní působí jako předseda Městského soudu v Praze. Jeho specializací je trestní právo, které také vyučuje na Vysoké škole podnikání a práva v Praze. Je členem vědecké rady Právnické fakulty UK.

Bývalý viceprezident Soudcovské unie, ve dvou volebních obdobích prezident Soudcovské unie ČR, nyní její čestný prezident. V letech byl 2005 až 2011 člen správní rady Transparency International.

Mgr. et Mgr. Michal Vávra

Mgr. et Mgr. Michal Vávra (* 1974) je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (1997) a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity – obor německý jazyk (1998), od roku 2000 je advokátem a soudním tlumočníkem německého jazyka zapsaným u KS v Brně, od roku 2004 je společníkem AK Bulinský & Vávra, která od 1. 7. 2015 funguje pod názvem Bulinský, Vávra & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., od března 2013 vede pobočku téže kanceláře ve Vídni. Zaměřuje se na poskytování právních služeb v oblasti občanského a obchodního práva a mezinárodního práva soukromého, zejména ve vztahu k německy mluvícím klientům. Je členem představenstva společnosti Karlovarské právnické dny.

Moderátor kongresu Právní prostor 2014-2018, konference Právo ve veřejné správě 2014-2018. Spolumoderátor konference Karlovarské právnické dny v roce 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018. Moderátor plenárního zasedání a občanskoprávní sekce konference Olomoucké právnické dny od v letech 2016-2018.

Předseda šachového klubu Moravská Slávia Brno.

Mgr. Daniela Zemanová

Obor právo vystudovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po praxi advokátní koncipientky a justiční čekatelky se specializovala na správní právo. Po jmenování soudkyní byla v období let 2001 až 2006 přidělena ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, pobočce v Liberci. Od roku 2006 do roku 2018 byla soudkyní Nejvyššího správního soudu. V letech 2011 - 2014 působila jako 1. viceprezidentka Soudcovské unie, v říjnu 2014 se stala na tříleté období její prezidentkou a roku 2017 byla prezidentkou znovuzvolena. Od začátku října 2018 působí u Městského soudu v Praze, a to v civilním odvolacím senátu.

WordPress Theme built by Shufflehound. Copyright © 2013-2019, ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP