Přednášející

V průběhu dvou dní v hotelu JEZERKA vystoupí více než 20 odborníků z oblasti advokacie, komerčního práva, justice, státní správy a samosprávy a dalších. Přednášející vám budeme postupně představovat.

Moderátorem letošního ročníku kongresu je stejně jako loni Mgr. et Mgr. Michal Vávra.

JUDr. Josef Baxa

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1984 se stal trestním soudcem okresního, později pak Krajského soudu v Plzni a na jaře 1990 se stal i jeho místopředsedou. V devadesátých letech minulého století se podílel na založení Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Dodnes zde přednáší trestní právo. V roce 1998 se stal prvním náměstkem ministra spravedlnosti a byl jím až do roku 2002 – pracoval postupně pro Otakara Motejla, Jaroslava Bureše i Pavla Rychetského. Účastnil se příprav a prosazení velké novely trestního řádu i tvorby nového institucionálního a procesního rámce správního soudnictví. V lednu 2003 jej prezident republiky Václav Havel jmenoval předsedou Nejvyššího správního soudu, jímž byl až do roku 2018. Nyní je soudcem Nejvyššího správního soudu. V publikační činnosti se věnuje zejména procesním úpravám. Ve svých četných veřejných vystoupeních se zaměřuje na kritickou analýzu fungování soudnictví a jeho možné reformy. V roce 2009 se stal Právníkem roku v oboru správní právo. Zásluhy JUDr. Baxy ocenila také Jednota českých právníků udělením svého nejvyššího vyznamenání - medaile Antonína Randy.

JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D.

Lukáš Hadamčík (* 1987) je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (2013). Na téže fakultě v roce 2016 složil rigorózum z občanského práva s prací V přiměřené lhůtě – Odčinění nemajetkové újmy způsobené nesprávným úředním postupem spočívajícím v nepřiměřené délce soudního řízení, jež byla následně publikována nakladatelstvím Leges. V roce 2018 zde absolvoval doktorskou zkoušku z občanského práva s prací Nájem bytu a nájem domu (podle zákona č. 89/2012 Sb.). Práce byla částečně publikována ve spolupráci s doc. JUDr. Markétou Seluckou, Ph.D. nakladatelstvím Wolters Kluwer. Od roku 2016 působí na katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v pozici asistenta, od roku 2018 v pozici odborného asistenta. Právní praxi vykonává od roku 2014 na Nejvyšším soudě ve funkci asistenta soudce, kde se zaměřuje na problematiku odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci.

JUDr. Petr Kadlec

Petr Kadlec se jako advokát a partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS specializuje na závazkové právo, právo veřejných zakázek, právo hospodářské soutěže, včetně veřejné podpory a dotací z fondů EU, právo v oblasti informačních technologií, energetiky, infrastruktury a životního prostředí. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti poskytování právních služeb veřejnému sektoru a v oblasti EU regulace.

Před návratem do advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS na pozici partnera počátkem roku 2011 působil v letech 2007-2010 na Generálním ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž v Bruselu, kde se podílel na vyšetřování dohod narušujících hospodářskou soutěž a zneužití dominantního postavení. V advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS působil již v letech 2003–2007. V roce 2001 byl členem diplomatické mise OBSE v Kosovu. Během studií absolvoval semestrální stáže na univerzitách v USA, Německu a Dánsku a v roce 1999 také pracoval v pražské pobočce přední americké advokátní kanceláře Hogan & Hartson (nyní Hogan Lovells). Absolvoval Právnickou fakultu UK a bakalářský cyklus oboru politologie na Fakultě sociálních věd UK.

Ing. Radim Martynek, MBE

Radim Martynek, jednatel Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., se již 14 let specializuje na etiketu v písemném styku, ale připravuje také akreditované odborné semináře pro veřejnou správu a komerční sektor s tématy Mozkový jogging, Akademie zad, Písemná komunikace, Etiketa a normy v písemném styku, Sexuální harašení s Radimem Uzlem, Etiketa úředníka veřejné správy s Ladislavem Špačkem. Ve svém vstupu Vás vážně i nevážně provede několika záludnostmi z oblasti pravidel společenského styku.

JUDr. Petr Meduna

Absolvent pražské Právnické fakulty. V letech 1989 – 1993 koncipient a advokát AK Brož & Sokol. Od roku 1993 samostatný advokát se zaměřením na občanské právo, dědické právo a správní právo. Od roku 2010 je také členem kárné komise ČAK a předsedou kárného senátu. Od roku 2013 je regionálním představitelem ČAK pro hl. m. Prahu.

JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

Ivo Pospíšil (*1978 v Brně) je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (2001) a Fakulty sociálních studií téže univerzity, oboru politologie (2005). V roce 2001 úspěšně složil rigorózní zkoušku a v letech 2001–2005 absolvoval doktorské studium v oboru mezinárodní právo veřejné na právnické fakultě.

Pokud jde o akademickou sféru, působil například v Mezinárodním politologickém ústavu MU (1999–2001), externě vyučoval lidská práva a mezinárodní právo na Právnické fakultě MU (2004-2005) a na několika soukromých vysokých školách, pracoval jako vědecký pracovník Institutu pro srovnávací politologický výzkum (2005-2006) a od roku 2005 doposud působí jako odborný asistent na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU.

Pokud jde o praktickou činnost právníka, nastoupil po absolvování studií do tehdy nově vytvářené Kanceláře veřejného ochránce práv (2001–2002), od května 2002 působil jako asistent místopředsedkyně Ústavního soudu Elišky Wagnerové. V roce 2009 byl jmenován vedoucím analytického odboru Ústavního soudu a v březnu 2013 jeho generálním sekretářem. V prosinci 2018 byl jmenován soudcem Nejvyššího správního soudu.

Ivo Pospíšil je rovněž autorem a spoluautorem několika knižních monografií a spoluautorem komentářů k Ústavě, Listině základních práv a svobod a zákonu o Ústavním soudu.

JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.

Nataša Randlová je partnerkou advokátní kanceláře Randl Partners, kde zároveň vede pracovněprávní tým. Je autorkou řady knižních publikací a článků v odborných i denních periodikách, pravidelně přednáší na českých i zahraničních konferencích zaměřených na pracovní právo a lidské zdroje a od podzimu 2014 vede také řadu pracovněprávních seminářů a školení ve vlastní vzdělávací agentuře Randls Training. Od roku 2012 přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze kurz „Pracovní právo“ v rámci denního studia oboru Andragogika.

Absolvovala magisterský studijní program na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a navázala studijním programem na Univerzitě Roberta Schumana ve Štrasburku. V roce 2014 se svým týmem získala již čtvrté ocenění Právnická firma roku v kategorii Pracovní právo. Každoročně je renomovanými mezinárodními publikacemi (Chambers Europe, Who´s Who Legal, Best Lawyers) zařazována do předních kategorií a doporučována jako vedoucí osobnost pracovního práva v České republice. Pravidelně od roku 2012 je mezinárodním žebříčkem Chambers Europe Nataše Randlové udělováno hodnocení „Star Individual“, které ji staví do pozice jednoho z nejvýznamnějších evropských specialistů v oboru. V roce 2007 získala ocenění Právník roku v oblasti pracovního práva.

V rámci České republiky je Nataša Randlová členkou Pracovní komise Legislativní rady vlády v oboru pracovní právo a sociální věci, členkou České asociace advokátů specializujících se na pracovní právo a registrovaným Zprostředkovatelem pro řešení kolektivních sporů. V evropském měřítku je členkou expertního panelu za Českou republiku v European Centrum of Expertise (ECE) a členem výboru v Evropském sdružení advokátů specializujících se na pracovní právo (EELA). Svůj pracovněprávní tým také dovedla k uznávanému členství v mezinárodní alianci Ius Laboris.

prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

Narozen 24. září 1953 v Náchodě. Předsedou Nejvyššího soudu byl jmenován prezidentem republiky dne 22. ledna 2015.
Je profesorem trestního práva na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a na Právnické fakultě Univerzity Karlovy
v Praze; působí také jako externí učitel na katedře trestního práva Policejní akademie České republiky v Praze a jako lektor Justiční akademie v Kroměříži a Justiční akademie Slovenské republiky v Pezinku. Je členem zkušební komise pro odborné justiční zkoušky justičních čekatelů soudů (od roku 1992) a pro advokátní zkoušky advokátních koncipientů pro obor trestního práva (od roku 1996). Dále je členem pracovní komise Legislativní rady vlády České republiky pro trestní právo (od roku 1998), členem legislativní rady vlády (od roku 2014) a redakčních rad odborných časopisů Právní rozhledy, Bulletin advokacie, Soudní rozhledy, Trestněprávní revue a Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek – Výběr judikátů Evropského soudu pro lidská práva. Od roku 2002 je členem Mezinárodní asociace trestního práva (Association Internationale de Droit Pénal/International Association of Penal Law). Je také členem Vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a dlouholetým členem komisí Ministerstva spravedlnosti pro rekodifikaci trestního práva hmotného a procesního.

JUDr. Libor Vávra

Absolvoval Právnickou fakultu UK v roce 1986, kde následně získal titul JUDr. Soudcem je od roku 1989, nejprve u Obvodního soudu pro Prahu 10, od roku 1994 působil jako člen odvolacího senátu Městského soudu v Praze. V roce 1999 byl jmenován předsedou Obvodního soudu pro Prahu 1. Nyní působí jako předseda Městského soudu v Praze. Jeho specializací je trestní právo, které také vyučuje na Vysoké škole podnikání a práva v Praze. Je členem vědecké rady Právnické fakulty UK.

Bývalý viceprezident Soudcovské unie, ve dvou volebních obdobích prezident Soudcovské unie ČR, nyní její čestný prezident. V letech byl 2005 až 2011 člen správní rady Transparency International.

Mgr. et Mgr. Michal Vávra

Mgr. et Mgr. Michal Vávra (* 1974) je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (1997) a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity – obor německý jazyk (1998), od roku 2000 je advokátem a soudním tlumočníkem německého jazyka zapsaným u KS
v Brně, od roku 2004 je společníkem AK Bulinský & Vávra, která od 1. 7. 2015 funguje pod názvem Bulinský, Vávra & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., od března 2013 vede pobočku téže kanceláře ve Vídni. Zaměřuje se na poskytování právních služeb v oblasti občanského a obchodního práva a mezinárodního práva soukromého, zejména ve vztahu k německy mluvícím klientům. Je členem představenstva společnosti Karlovarské právnické dny.

Moderátor kongresu Právní prostor 2014, 2015, 2016 a 2017, konference Právo ve veřejné správě 2014, 2015, 2016 a 2017. Spolumoderátor konference Karlovarské právnické dny v roce 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018.

Mgr. Daniela Zemanová

Obor právo vystudovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po praxi advokátní koncipientky a justiční čekatelky se specializovala na správní právo. Po jmenování soudkyní byla v období let 2001 až 2006 přidělena ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, pobočce v Liberci. Od roku 2006 do roku 2018 byla soudkyní Nejvyššího správního soudu. V letech 2011 - 2014 působila jako 1. viceprezidentka Soudcovské unie, v říjnu 2014 se stala na tříleté období její prezidentkou a roku 2017 byla prezidentkou znovuzvolena. Od začátku října 2018 působí u Městského soudu v Praze, a to v civilním odvolacím senátu.

WordPress Theme built by Shufflehound. Copyright © 2013-2019, ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP