Přednášející

V průběhu dvou dní v hotelu JEZERKA vystoupí více než 20 odborníků z oblasti advokacie, komerčního práva, justice, státní správy a samosprávy a dalších. Přednášející vám budeme postupně představovat.

Moderátorem letošního ročníku kongresu je již tradičně osvědčený Mgr. et Mgr. Michal Vávra.

JUDr. Lucie Hrdá

Advokátka, specializuje se na trestní právo, domácí násilí, stalking a rodinné právo. Je členem Unie obhájců ČR a národním tutorem vzdělávacího programu Rady Evropy pro právní profesionály HELP. V roce 2020 se stala laureátkou Ceny Františky Plamínkové. V roce 2021 se stala laureátkou ceny Flamma pro inspirativní právničky. V roce 2021 se také dostala na třetí místo v žebříčku nejvýznamnějších advokátek ČR podle časopisu Právní rádce. Je spoluzakladatelkou Bez trestu, z.s., organizace usilující o to, aby se veřejnost dozvěděla o tom, jak se (ne)trestá v České republice sexualizované a domácí násilí, chce zlepšit vzdělávání soudců ve věcech viktimologie a psychologie, a také se zasazuje o vznik funkční databáze všech trestních rozsudků.

JUDr. Petr Šuk

Absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze. Pracoval krátce v advokacii, v roce 2000 byl jmenován soudcem Okresního soudu v Liberci. V roce 2002 byl přeložen ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem – pobočce v Liberci, od roku 2008 je soudcem (a od roku 2010 předsedou senátu) občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu. Specializuje se zejména na právo obchodních korporací, dalších právnických osob a svěřenských fondů, právo kapitálového trhu a právo investičních nástrojů. Je členem evidenčního senátu (jemuž v letech 2017 až 2021 předsedal) a členem velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia. Dne 17. 2. 2021 byl jmenován místopředsedou Nejvyššího soudu.

Je členem Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektorem Justiční Akademie a externím pedagogem Justiční akademie Slovenské republiky. Přednáší (mimo jiné) pro Českou advokátní komorou a pro Notářskou komorou České republiky. Externě spolupracuje na vybraných vzdělávacích aktivitách s Právnickou fakultou University Karlovy v Praze i s Právnickou fakultou Masarykovy university v Brně. Je členem oborové rady studijního programu „obchodní právo“ Právnické fakulty Masarykovy university v Brně.

Je zkušebním komisařem Ministerstva spravedlnosti pro justiční zkoušky a zkušebním komisařem České advokátní komory pro advokátní zkoušky.

Jako člen ad hoc legislativních komisí při Ministerstvu spravedlnosti se podílí na tvorbě právních předpisů z oblasti práva obchodních korporací a ostatních právnických osob a z oblasti civilního procesního práva.

Je autorem či spoluautorem řady odborných publikací z oblasti práva obchodních korporací a mezinárodního práva soukromého.

JUDr. Libor Vávra

Absolvoval Právnickou fakultu UK v roce 1986, kde následně získal titul JUDr. Soudcem je od roku 1989, nejprve u Obvodního soudu pro Prahu 10, od roku 1994 působil jako člen odvolacího senátu Městského soudu v Praze. V roce 1999 byl jmenován předsedou Obvodního soudu pro Prahu 1, kde působil až do roku 2011. Poté přešel na Městský soud v Praze a následujících 7 let byl jeho předsedou. Specializuje se na oblast trestního práva, které také vyučuje na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky v Praze. Je členem vědecké rady Právnické fakulty UK. Věnuje se přednáškové činnosti a je spoluautorem příručky pro začínající soudce a advokáty nazvané Klíč k soudní síni. Pravidelně publikuje na portálu Právní prostor a autorsky přispívá do mnoha odborných právnických periodik. V letech 2005 až 2011 byl rovněž členem správní rady Transparency International.  V polovině devadesátých let zastával funkci prvního viceprezidenta Soudcovské Unie ČR a už v roce 1998 se stal jejím prezidentem na dvě následující volební období. V roce 2020 se rozhodl kandidoval na funkci prezidenta znovu a po listopadových korespondenčních volbách stanul na další tři roky opět na pozici nejvyšší.

Mgr. et Mgr. Michal Vávra

Mgr. et Mgr. Michal Vávra (* 1974) je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (1997) a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity – obor německý jazyk (1998), od roku 2000 je advokátem, soudní tlumočníkem a překladatelem německého a českého jazyka, od roku 2004 partnerem AK Bulinský & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., od března 2013 vede pobočku téže kanceláře ve Vídni. Zaměřuje se na poskytování právních služeb v oblasti občanského a obchodního práva a mezinárodního práva soukromého, zejména ve vztahu k německy mluvícím klientům. V posledních letech se věnuje i oblasti cestovního práva, mj. v rámci projektů www.penizezaletenky.cz a www.penizezazajezdy.cz. Moderátor kongresu Právní prostor 2014-2019, v roce 2019 přednesl na kongresu příspěvek Praktické tipy při řešení dopravních nehod a přestupků v ČR a v Rakousku. Moderátor konference Právo ve veřejné správě 2014-2019. Člen představenstva a spolumoderátor konference Karlovarské právnické dny v roce 2011, 2013-2019, na KJT v roce 2016 přednesl příspěvek„Zkušenosti českého advokáta v řízení před rakouskými soudy“, na KJT v roce 2017 příspěvek„Koncentrace řízení - srovnání české a rakouské úpravy a praxe“ a na KJT v roce 2018 příspěvek„Srovnání digitální dostupnosti a míry informací z veřejných registrů v ČR a Rakousku“, moderátor konference Olomoucké právnické dny 2016-2018. Na Právnické fakultě MU v Brně vede kurz „Úvod do rakouského práva“ a „Pokračující kurz rakouského práva“ a na Právnické fakultě UP v Olomouci vedl kurz „Úvod do rakouského soukromého práva“.

JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.

Doktor Mulák (*1991) je absolventem právnických fakult v Plzni (Mgr. – 2015) a Praze (JUDr. – 2016, Ph.D. – 2018). Specializuje se na trestní právo, správní právo, civilní právo procesní a ústavní právo. Od roku 2021 je advokátem a od roku 2022 je společníkem Advokátní kancelář Forejtová | Pelc | Partners s.r.o. Před nástupem do advokátní praxe byl po několik let (2015–2021) asistentem předsedy senátu a místopředsedy Vrchního soudu v Praze pro úsek trestního soudnictví.

 

Vedle své advokátní praxe působí jako odborný asistent na Katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Je autorem mnoha článků, statí z oboru trestního práva a rozsáhlé odborné monografie na téma Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces (2019). Působí v redakčních radách odborného časopisu Trestní právo (Wolters Kluwer), zahraničního časopisu European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics a internetového portálu Pravni-prostor.cz. V roce 2019 obsadil 1. místo v prestižní soutěži Právník roku 2018 v kategorii Talent roku. Je členem legislativní rady Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky.

Je členem správní rady Centra šíření a podpory právního povědomí, z.ú.

Další přednášející budeme postupně doplňovat...

WordPress Theme built by Shufflehound. Copyright © 2023 ATLAS GROUP