Přednášející

V průběhu dvou dní v hotelu JEZERKA vystoupí více než 20 odborníků z oblasti advokacie, komerčního práva, justice, státní správy a samosprávy a dalších. Přednášející vám budeme postupně představovat.

Moderátorem letošního ročníku kongresu je již tradičně osvědčený Mgr. et Mgr. Michal Vávra.

Mgr. Hana Gawlasová

Mgr. Hana Gawlasová je advokátka a partnerka advokátní kanceláře Squire Patton Boggs. Věnuje se právu informačních technologií a právu elektronických komunikací, zejména v oblastech se silným vlivem lidského prvku např. autorskoprávním aspektům softwaru, kybernetické bezpečnosti, ochraně soukromí v elektronických komunikacích a digitální transformaci. Hana se dlouhodobě angažuje v oblastech společenské odpovědnosti firem, pro bono právního poradenství a podpory žen pracujících v advokacii. Je mentorkou programu My Odyssey, členkou správní rady Pro bono aliance, předsedkyní poradního orgánu představenstva České asociace elektronických komunikací, členkou názorové platformy Rozumné právo a náhradnicí v představenstvu České advokátní komory.

JUDr. Lucie Hrdá

Advokátka, specializuje se na trestní právo, domácí násilí, stalking a rodinné právo. Je členem Unie obhájců ČR a národním tutorem vzdělávacího programu Rady Evropy pro právní profesionály HELP. V roce 2020 se stala laureátkou Ceny Františky Plamínkové. V roce 2021 se stala laureátkou ceny Flamma pro inspirativní právničky. V roce 2021 se také dostala na třetí místo v žebříčku nejvýznamnějších advokátek ČR podle časopisu Právní rádce. Je spoluzakladatelkou Bez trestu, z.s., organizace usilující o to, aby se veřejnost dozvěděla o tom, jak se (ne)trestá v České republice sexualizované a domácí násilí, chce zlepšit vzdělávání soudců ve věcech viktimologie a psychologie, a také se zasazuje o vznik funkční databáze všech trestních rozsudků.

Mgr. Marie Janšová

Advokátka a partnerka advokátní kanceláře LEGALITÉ. Zaměřuje se na poskytování právního poradenství v oblasti pracovního práva, včetně pracovněprávních aspektů obchodních transakcí, problematiky přechodu práv a povinností, specifik právních vztahů s manažery, poradenství v oblasti odměňování a ochrany know-how, kolektivního vyjednávání a zastupování v pracovněprávních sporech a v řízení před správními orgány. Dále se specializuje na právní vztahy statutárních orgánů korporací, ochranu osobních údajů a spornou agendu. Je členkou Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV), členkou představenstva za ČR v European Employment Law Association (EELA) a předsedkyní představenstva Czech Employment Lawyers Association (CzELA). Mezinárodními právnickými ratingovými publikacemi je pravidelně řazena mezi nejdoporučovanější pracovněprávní specialisty (Chambers Europe, Who’s Who Legal). Pravidelně přednáší a publikuje; je spoluautorkou Komentáře k zákoníku práce (C.H.Beck, 2018).

JUDr. Jaromír Jirsa

JUDr. Jaromír Jirsa absolvoval v roce 1989 studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1993 působil jako civilní soudce u Obvodního soudu pro Praha 8. O šest let později se stal místopředsedou Obvodního soudu pro Prahu 1. Od roku 2007 byl předsedou Městského soudu v Praze pověřen funkcí místopředsedy na pracovišti Slezská. V roce 2009 byl jmenován místopředsedou tohoto soudu. Dlouhodobě se věnuje zejména civilnímu procesnímu právu. V letech 2002-2008 byl prezidentem Soudcovské unie, a v současné době je jejím čestným prezidentem. Zejména v oboru procesního civilního práva se zabývá lektorskou, přednáškovou, pedagogickou a publikační činností. Systematicky se věnuje vzdělávání vyšších soudních úředníků, justičních čekatelů a asistentů soudce – jako lektor, pedagog a autor řady odborných textů (učebnic). V roce 2010 mu byla udělena Jednotou českých právníků bronzová medaile Antonína Randy za přednáškovou a publikační činnost v oboru civilního procesního práva. Je také autorem či spoluautorem řady odborných publikací, připravuje e-learningové texty pro Justiční akademii a je vedoucím autorského kolektivu a hlavním autorem pětidílného velkého soudcovského komentáře k občanskému soudnímu řádu: Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Dne 7. října 2015 ho prezident republiky jmenoval soudcem Ústavního soudu.

Mgr. František Korbel, Ph.D.

Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Člen rozkladové komise prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, vedoucího Úřadu vlády a ministra financí a poradní komise Ministra spravedlnosti. Vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Přední odborník na právo na informace, kterému se věnuje dlouhodobě a systematicky po stránce teoretické i praktické, a to jak z pohledu povinných subjektů, u kterých působil, tak z pohledu žadatelů, které zastupoval ve své advokátní praxi. Problematiku práva na informace přednáší dlouhodobě studentům výběrového semináře Právo na informace (posluchači z řad povinných subjektů až po soudce v rámci Justiční akademie). Je autorem a spoluautorem řady publikací k tomuto tématu a spoluautorem návrhu zákona o registru smluv.

JUDr. Bc. Zdeněk Kučera, Ph.D

Zdeněk Kučera je partnerem a vedoucím technologické, mediální a telekomunikační (TMT) skupiny v pražské kanceláři Dentons. Má více než 15 let zkušeností v oblasti práva ICT, obchodního práva a řešení sporů. V rámci práva ICT se specializuje zejména na strukturování komplexních projektů, akvizic IT společností, softwarové právo, otázky elektronické kontraktace, odpovědnosti na internetu, ochrany osobních údajů, práva duševního vlastnictví, telekomunikací, kybernetické bezpečnosti a mediálního práva. Často zastupuje klienty při řešení různých sporů, zejména v oblasti technologií. Jeho zkušenost zahrnují též poradenství při řešení sporů v oblasti obchodního práva, práva obchodních společností, nekalé soutěže, autorského a mediálního práva. Zdeněk vede modul Práva ICT na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a garantuje výuku právních předmětů na Fakultě informačních technologií ČVUT. Je řešitelem výzkumného projektu TAČR na právní aspekty virtuální a rozšířené reality, členem Výboru pro lidská práva a informační technologie a podílel se například na tvorbě vzorových licenčních smluv pro Českou agenturu pro standardizaci. Podle nezávislé hodnotící publikace Chambers patří k vedoucí špičce v oblasti TMT a soudních sporů v České republice. V roce 2017 byl jmenován právníkem roku pro oblast práva ICT.

JUDr. Martin Maisner, Ph.D, MCIArb.

Obchodním aspektům práva informačních technologií se aktivně věnuje již od roku 1990 a podílel se nejen na řadě dílčích právních teorií, týkající se specifických institutů práva informačních technologií (outsourcing, komplexní kybernetická bezpečnost), ale i na tvorbě právního prostředí a obchodních zvyklostí v oboru v rámci České republiky i v mezinárodním měřítku. Poskytuje komplexní právní poradenství jak dodavatelům technologií a zákazníkům, ale také například uchazečům o veřejné zakázky v oblasti přípravy jejich nabídek.
V oblasti závazkového a kontraktačního práva se Martin Maisner soustřeďuje na distanční smlouvy, elektronické právní jednání a strategii obchodního vyjednávání v prostředí 21. století v podmínkách vymezených aktuální legislativou. Martin Maisner se aktivně věnuje významné publikační činnosti jak v oblasti práva IT, tak v oblasti rozhodčího řízení, a to jak formou právních monografií, komentářů k zákonům, tak odborných článků v různých odborných periodikách Pracuje jako externí vysokoškolský pedagog v oblasti obchodního práva a sportovního práva.
Martin Maisner má hluboké zkušenosti s rozhodčím řízením jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Působí jako rozhodce u řady stálých rozhodčích soudů v ČR i na mezinárodní scéně. Rozhodoval jako jediný rozhodce, rozhodce nebo předseda rozhodčího senátu více než 250 sporů, z nichž řada byla velmi významná jak
z hlediska hodnoty předmětu sporu (10 % sporů nad 100 mil, 5% sporů nad 1 mld.), tak účastníků nebo obchodních souvislostí. Kromě výkonu funkce rozhodce rovněž zastupuje klienty při rozhodčím řízení, či se podílí na zastupování před rozhodčími tribunály českých i mezinárodních rozhodčích institucí. Je členem Mezinárodního institutu certifikovaných rozhodců (CIARb.) Martin Maisner se dále aktivně věnuje sportovní arbitráži, dopingové problematice ve sportu, řešení sporů v rámci sportovních svazů a efektivnímu vyřizování sporů mezi sportovními kluby. Na mezinárodním poli se především zabývá otázkou vykonatelnosti a závaznosti rozhodnutí sportovních soudů a mezinárodních rozhodčích institucí. Je bývalým místopředsedou Rozhodčí komise ČOV, zakládajícím členem Sboru rozhodců Fotbalové Unie ČR a předsedou Národního odvolacího soudu Autoklubu ČR. Jako právní zástupce zastupoval úspěšně české a slovenské sportovce jak proti WADA i před zvláštním senátem na Olympijských hrách v Riu de Janeiro.
Martin Maisner působí i na úseku stavovské samosprávy. Pracoval jako člen Kontrolní rady a v současné době působí jako mistopředsedou České advokátní komory.

doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.

Doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. působí v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS s.r.o. od roku 2014 na pozici právního experta.

Kromě Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kterou absolvoval, studoval též na Právnické fakultě Universität Viadrina Frankfurt (Oder) ve Spolkové republice Německo a na Právnické fakultě Universität Wien v Rakousku, kde se převážně věnoval studiu právní metodologie a soukromého práva. V roce 2002 dokončil postgraduální studium (Magister legum, LL.M.) na Universität Passau v Německu. Rigorózní zkoušku i postgraduální doktorské studium v oboru občanské právo absolvoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. V roce 2015 byl na Palackého univerzitě v Olomouci jmenován pro tento obor docentem.

Působí na katedře občanského a pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2008 do roku 2010 byl proděkanem pro modernizaci studia Právnické fakulty Univerzity Palackého, kde vedl přípravy na koncepci nové struktury studia. V roce 2006 složil advokátní zkoušku a je zapsán jako advokát České advokátní komory.

Pravidelně publikuje v odborných časopisech, je autorem učebnice Metodologie nalézání práva, základy právní argumentace (C. H. Beck, 2. vydání, 2011), spoluautorsky se podílel např. na tvorbě Velkého akademického komentáře k občanskému zákoníku (Linde, 2008). V současné době připravuje jako hlavní redaktor (spolu s JUDr. Petrem Téglem, Ph.D.) a spoluautor velký komentář k novému občanskému zákoníku (Leges).

JUDr. Martin Netolický, Ph.D

Narodil se 22. září 1982 v Ústí nad Orlicí. Po maturitě na gymnáziu Česká Třebová vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, posléze zde absolvoval i doktorské studium. V roce 2006 se stal zastupitelem České Třebové. Od roku 2008 je členem Zastupitelstva Pardubického kraje. V roce 2011 byl pověřen funkcí radního pro zdravotnictví. Na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se několik let věnoval pedagogické činnosti na Katedře správního práva a správních věd a na Katedře finančního práva. Od roku 2012 působí ve funkci hejtmana Pardubického kraje, je také členem zastupitelstva města Česká Třebová a členem výboru Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod.

Mgr. Michal Nohel

Michal Nohel je advokátem v advokátní kanceláři GHS Legal. Před advokacií vedl právní tým Českého rozhlasu a následně téměř pět let působil jako vedoucí právního oddělení společnosti Seznam.cz, a.s. Ve své právní praxi se zaměřuje zejména na právo duševního vlastnictví v oblasti informačních technologií a licencování autorských děl. Jako člen komise Public Affairs v rámci Sdružení pro internetový rozvoj se zabýval otázkami regulace online platforem, včetně problematiky GDPR, ePrivacy a regulace reklamy. Významnou součást jeho právní praxe tvoří vedení sporové agendy společnosti Seznam.cz, do níž náleží zejména spory z titulu ochrany osobnosti, resp. ochrany dobré pověsti právnické osoby ve vztahu ke zpravodajskému a publicistickému obsahu zpřístupňovanému online. V oblasti televizního a rozhlasového vysílání se podílel na vzniku televize Seznam.cz TV a akvizicích rádií EXPRES FM a Classic Praha.

JUDr. Tomáš Sokol

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1978, doktorát získal v roce 1980. Po absolvování Právnické fakulty nastoupil jako advokátní koncipient do Advokátní poradny č. 2 v Praze. Po složení advokátní zkoušky v roce 1980 vykonává advokátní praxi nepřetržitě s výjimkou let 1990 – 1992, kdy působil jako městský prokurátor v Praze (1990) a poté byl ministrem vnitra České republiky (1990 – 1992). Ve druhé polovině roku 1992 založil spolu s JUDr. Janem Brožem Advokátní kancelář Brož & Sokol, která je od roku 1999 advokátní kanceláří Brož & Sokol & Novák.

Dr. Sokol poskytuje právní služby v oblasti práva civilního i trestního. V oblasti trestního práva se zabývá zejména problematikou tzv. ekonomické kriminality. V obchodně-právní problematice je součástí jeho agendy řízení valných hromad akciových společností zejména v případech, kdy jde o valné hromady, v nichž lze očekávat střet akcionářů. Dr. Sokol zastupuje obchodní společnosti v soudních řízeních i v řízeních rozhodčích, kde také využívá své zkušenosti rozhodce. V této oblasti poskytuje právní služby též státnímu sektoru. Je konzultantem i v oblasti řešení interních problémů obchodních společností, prodeje části kapitálové společnosti atd. Dr. Sokol dále poskytuje právní služby v oblasti občanskoprávní, přičemž jednou ze specialit jsou spory na ochranu osobnosti, včetně sporů o ochraně dobrého jména právnické osoby. Specifickou oblastí je poskytování právních služeb obcím, z nichž největším je Hl. město Praha. Je činný též na poli publicistiky a autorem mnoha odborných textů a členem různých komisí a výborů se zaměřením na právo a legislativu.

JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.

JUDr. Kateřina Šimáčková, PhD. je od 13. 12. 2021 soudkyní Evropského soudu pro lidská práva. Předtím působila jako soudkyně   Ústavního soudu  a Nejvyššího správního soudu, byla též patnáct let advokátkou, ad hoc soudkyní Evropského soudu pro lidská práva, náhradnicí členky Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva (tzv. Benátské komise) za Českou republiku. Působila v Legislativní radě vlády a Výboru pro výběr soudců Soudu pro veřejnou službu Evropské unie. Je členkou vědecké rady právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Svou publikační a pedagogickou činnost na katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně zaměřuje na problematiku základních práv a svobod.

Vedle velkého množství odborných časopiseckých článku je i spolueditorkou a spoluautorkou knihy Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? a spoluautorkou knih Budoucnost státu?, Lidská práva: (ne) smysl české politiky ?, Dvacet let Evropské úmluvy v České republice a na Slovensku, Komunistické právo, Dvacet let Evropské úmluvy v České republice a na Slovensku, a knižních komentářů zákona o protiprávnosti komunistického režimu, Listiny základních práv a svobod a občanského zákoníku.

JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M

Vystudoval právo a politologii na univerzitách v Plzni, Praze a Passau. Působil nejprve jako civilní a exekuční soudce. K Nejvyššímu správnímu soudu byl dočasně přidělen v letech 2004-2005; od podzimu 2005 se stal natrvalo soudcem a později předsedou senátu tohoto soudu. Do zrušení kolegií Nejvyššího správního soudu působil v jeho finančněsprávním kolegiu. Již vícero let je členem jeho rozšířeného senátu. Vedle toho je též členem kompetenčního senátu Nejvyššího správního soudu a zástupcem člena tzv. zvláštního senátu podle zákona č. 131/2002 Sb. a odnedávna i předsedou kárného senátu pro věci soudců. Od roku 1998 externě vyučuje na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. Na této univerzitě v letech 2000 až 2005 působil a od počátku roku 2010 opět působí v různých akademických funkcích (nyní jako člen vědecké rady fakulty). Vyučuje též ústavní právo a vybrané otázky daňového práva na vysoké škole CEVRO Institut. Vedle toho přednáší pro odbornou veřejnost a publikuje zejména v oborech daní, správního soudnictví, správního řízení, správního trestání, poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím či vztahu soukromého a veřejného práva. Absolvoval řadu stáží a studijních pobytů na zahraničních akademických a justičních institucích, například v roce 2011 na švýcarském Spolkovém soudu v Lausanne a v roce 2017 na německém Spolkovém správním soudu v Lipsku. V minulosti působil v oborové radě Grantové agentury Akademie věd České republiky pro oblast sociálních a ekonomických věd. Byl či je členem různých expertních skupin při ministerstvech spravedlnosti a financí. Působí v redakčních radách Bulletinu Komory daňových poradců ČR a časopisu Právní rádce a jako zkušební komisař Ministerstva spravedlnosti pro exekutorské zkoušky. Je členem vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické. Stal se Právníkem roku 2017 pro obor správního práva.

JUDr. Ing. Martin Štika

Vystudoval obor Ekonomika a management na Vysoké škole finanční a správní (2004–2009) a právo na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni (2004–2009). V roce 2014 složil státní rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současné době je doktorandem na Katedře občanského práva Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni.

Profesně působí od roku 2016 jako soudní exekutor v Hradci Králové. Od roku 2019 je přidruženým členem Právní a legislativní komise Exekutorské komory ČR.

Je autorem monografie Exekuce v praxi (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o.), která byla vydána v dubnu 2021.  Dále je spoluautorem odborné právní monografie Soudní exekuce a Komentářů Chráněný účet a Lex Covid (všechny vydané u Wolters Kluwer ČR, a.s.). Pravidelně publikuje, přednáší a veřejně vystupuje k problematice exekucí. V rámci 13. ročníku celojustiční soutěže Právník roku obsadil 3. místo v kategorii TALENT ROKU za rok 2017.

JUDr. Petr Šuk

Absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze. Pracoval krátce v advokacii, v roce 2000 byl jmenován soudcem Okresního soudu v Liberci. V roce 2002 byl přeložen ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem – pobočce v Liberci, od roku 2008 je soudcem (a od roku 2010 předsedou senátu) občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu. Specializuje se zejména na právo obchodních korporací, dalších právnických osob a svěřenských fondů, právo kapitálového trhu a právo investičních nástrojů. Je členem evidenčního senátu (jemuž v letech 2017 až 2021 předsedal) a členem velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia. Dne 17. 2. 2021 byl jmenován místopředsedou Nejvyššího soudu.

Je členem Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektorem Justiční Akademie a externím pedagogem Justiční akademie Slovenské republiky. Přednáší (mimo jiné) pro Českou advokátní komorou a pro Notářskou komorou České republiky. Externě spolupracuje na vybraných vzdělávacích aktivitách s Právnickou fakultou University Karlovy v Praze i s Právnickou fakultou Masarykovy university v Brně. Je členem oborové rady studijního programu „obchodní právo“ Právnické fakulty Masarykovy university v Brně.

Je zkušebním komisařem Ministerstva spravedlnosti pro justiční zkoušky a zkušebním komisařem České advokátní komory pro advokátní zkoušky.

Jako člen ad hoc legislativních komisí při Ministerstvu spravedlnosti se podílí na tvorbě právních předpisů z oblasti práva obchodních korporací a ostatních právnických osob a z oblasti civilního procesního práva.

Je autorem či spoluautorem řady odborných publikací z oblasti práva obchodních korporací a mezinárodního práva soukromého.

JUDr. Libor Vávra

Absolvoval Právnickou fakultu UK v roce 1986, kde následně získal titul JUDr. Soudcem je od roku 1989, nejprve u Obvodního soudu pro Prahu 10, od roku 1994 působil jako člen odvolacího senátu Městského soudu v Praze. V roce 1999 byl jmenován předsedou Obvodního soudu pro Prahu 1, kde působil až do roku 2011. Poté přešel na Městský soud v Praze a následujících 7 let byl jeho předsedou. Specializuje se na oblast trestního práva, které také vyučuje na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky v Praze. Je členem vědecké rady Právnické fakulty UK. Věnuje se přednáškové činnosti a je spoluautorem příručky pro začínající soudce a advokáty nazvané Klíč k soudní síni. Pravidelně publikuje na portálu Právní prostor a autorsky přispívá do mnoha odborných právnických periodik. V letech 2005 až 2011 byl rovněž členem správní rady Transparency International.  V polovině devadesátých let zastával funkci prvního viceprezidenta Soudcovské Unie ČR a už v roce 1998 se stal jejím prezidentem na dvě následující volební období. V roce 2020 se rozhodl kandidoval na funkci prezidenta znovu a po listopadových korespondenčních volbách stanul na další tři roky opět na pozici nejvyšší.

Mgr. et Mgr. Michal Vávra

Mgr. et Mgr. Michal Vávra (* 1974) je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (1997) a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity – obor německý jazyk (1998), od roku 2000 je advokátem, soudní tlumočníkem a překladatelem německého a českého jazyka, od roku 2004 partnerem AK Bulinský & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., od března 2013 vede pobočku téže kanceláře ve Vídni. Zaměřuje se na poskytování právních služeb v oblasti občanského a obchodního práva a mezinárodního práva soukromého, zejména ve vztahu k německy mluvícím klientům. V posledních letech se věnuje i oblasti cestovního práva, mj. v rámci projektů www.penizezaletenky.cz a www.penizezazajezdy.cz. Moderátor kongresu Právní prostor 2014-2019, v roce 2019 přednesl na kongresu příspěvek Praktické tipy při řešení dopravních nehod a přestupků v ČR a v Rakousku. Moderátor konference Právo ve veřejné správě 2014-2019. Člen představenstva a spolumoderátor konference Karlovarské právnické dny v roce 2011, 2013-2019, na KJT v roce 2016 přednesl příspěvek„Zkušenosti českého advokáta v řízení před rakouskými soudy“, na KJT v roce 2017 příspěvek„Koncentrace řízení - srovnání české a rakouské úpravy a praxe“ a na KJT v roce 2018 příspěvek„Srovnání digitální dostupnosti a míry informací z veřejných registrů v ČR a Rakousku“, moderátor konference Olomoucké právnické dny 2016-2018. Na Právnické fakultě MU v Brně vede kurz „Úvod do rakouského práva“ a „Pokračující kurz rakouského práva“ a na Právnické fakultě UP v Olomouci vedl kurz „Úvod do rakouského soukromého práva“.

Další přednášející budeme postupně doplňovat...

WordPress Theme built by Shufflehound. Copyright © 2022, ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP