O nás

Kongres PRÁVNÍ PROSTOR je největší českou právní konferencí. PRÁVNÍ PROSTOR není videokonferencí nebo webinářem, kde nemáte možnost okamžitých reakcí, kde nemůžete vnímat emoce nebo pocity. Nejsme ani kongresem obecných akademických rad, naopak PRÁVNÍ PROSTOR nabízí možnosti okamžité reakce a sdílení nejenom zkušeností nebo znalostí z dané právní oblasti, ale především živou panelovou mnoho názorovou diskusi spojenou vždy s aktuálně prezentovaným tématem.

Již více než jedno desetiletí je PRÁVNÍ PROSTOR místem, kde se účastníci akce osobně potkávají nejenom s tvůrci zákonů, špičkami české legislativy, zástupci úspěšných právních kanceláří, ale také s realitou každodenního fungování společnosti. Stejně tak i se zpětnou vazbou od zástupců firem, státních institucí nebo municipalit a řady dalších oblastí, kam se legislativa a právní normy propisují a ovlivňují nejenom fungování státu, ale i firem, stejně tak i občanů.

PRÁVNÍ PROSTOR je kongresem, na kterém byste rozhodně neměli chybět, programová témata kongresu pro rok 2024 se dotýkají svou aktuálností všech. informace, které zazní na kongresu PRÁVNÍ PROSTOR jsou vždy exkluzivní a pro mnohé účastníky je to i jedinečná šance tyto informace dále konzultovat při neformálních rozhovorech v rámci programu celého kongresu.

Těšíme se na setkání s vámi v rámci kongresu PRÁVNÍ PROSTOR.

Kongresový výbor

JUDr. Marie Brejchová, LL.M.

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a začala pracovat jako právník společnosti Středočeské energetické závody. Po vzniku Pražských energetických závodů byla jejich prvním podnikovým právníkem. Další praxi získala na pozici vedoucí obchodně právního oddělení, které řešilo právní otázky zejména z oblasti pohledávek a obsluhy zákazníků.

V současné době působí ve funkci vedoucí sekce Právní společnosti Pražská energetika a. s., kde řídí komplexní právní agendu spojenou s podnikáním společnosti a jejím působením na trhu s elektřinou.

Je dlouholetou členkou výboru občanského sdružení Unie podnikových právníků ČR a od roku 2007 je jeho prezidentkou. V roce 2008 získala titul LL.M.

Zobrazit životopis

JUDr. Tomáš Havel, Ph.D.

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, na které v roce 2011 získal titul doktora práv a v roce 2016 obhájil doktorskou disertační práci. Od roku 2006 je členem katedry politologie a sociologie PF UK, nyní jako odborný asistent. Ve své akademické činnosti se věnuje zejména právní filosofii, právní sociologii, římskému právu a zároveň se aktivně podílí na řešení několika grantových projektů fakulty. Vedle lektorské, publikační a vědecké činnost má praktické zkušenosti ze soukromé i veřejné sféry, a to nejen po stránce odborné, ale i řídící. V letech 2014 a 2015 působil jako ředitel odboru kanceláře ministryně na Ministerstvu spravedlnosti České republiky. V současné době je ředitelem odboru legislativního a právního Magistrátu hlavního města Prahy. Ve volném čase se zajímá o kulturu, politické dění a sport.

Zobrazit životopis

JUDr. Jitka Hlaváčková

Po absolvování PF UK pracovala jako podnikový právník a později jako personalista v různých oborech (telekomunikace, IT, výroba, obchod) v národních i nadnárodních společnostech s českými i zahraničními vlastníky. Od ledna 2012 je zaměstnána ve Svazu průmyslu a dopravy České republiky, kde se věnovala především pracovnímu právu a politice zaměstnanosti. Od ledna 2021 zastává pozici právník a poradce generální ředitelky pro legislativu.

Je dlouholetou členkou UPP ČR a od roku 2007 zastává pozici místopředsedkyně/viceprezidentky, kdy měla/má v gesci činnost sekcí pracovněprávní, veřejných zakázek a hospodářské soutěže a civilní právo.

Zobrazit životopis

prof. JUDr. Hana Marková, CSc.

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde pracuje dosud jako profesorka na katedře finančního práva a finanční vědy. Pedagogicky působí také na Vysoké škole ekonomické v Praze. Zabývá se zejména otázkami rozpočtového a daňového práva, dále se věnuje otázkám finančního hospodaření územních samosprávných celků.

Je autorkou řady monografií, příspěvků v odborných časopisech apod. Podílí se na řešení různých vědeckých úkolů. V současné době je členkou vědecké rady PF UK v Praze, členkou Legislativní rady vlády a dalších orgánů a institucí např. Information and Research Center of The Public Finance and Tax Law of Central and Eastern European Countries - Białystok, Polsko.

Zobrazit životopis

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb.

Obchodním aspektům práva informačních technologií se aktivně věnuje již od roku 1990 a podílel se nejen na řadě dílčích právních teorií, týkající se specifických institutů práva informačních technologií (outsourcing, komplexní kybernetická bezpečnost), ale i na tvorbě právního prostředí a obchodních zvyklostí v oboru v rámci České republiky i v mezinárodním měřítku. Poskytuje komplexní právní poradenství jak dodavatelům technologií a zákazníkům, ale také například uchazečům o veřejné zakázky v oblasti přípravy jejich nabídek.
V oblasti závazkového a kontraktačního práva se Martin Maisner soustřeďuje na distanční smlouvy, elektronické právní jednání a strategii obchodního vyjednávání v prostředí 21. století v podmínkách vymezených aktuální legislativou. Martin Maisner se aktivně věnuje významné publikační činnosti jak v oblasti práva IT, tak v oblasti rozhodčího řízení, a to jak formou právních monografií, komentářů k zákonům, tak odborných článků v různých odborných periodikách Pracuje jako externí vysokoškolský pedagog v oblasti obchodního práva a sportovního práva.
Martin Maisner má hluboké zkušenosti s rozhodčím řízením jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Působí jako rozhodce u řady stálých rozhodčích soudů v ČR i na mezinárodní scéně. Rozhodoval jako jediný rozhodce, rozhodce nebo předseda rozhodčího senátu více než 250 sporů, z nichž řada byla velmi významná jak
z hlediska hodnoty předmětu sporu (10 % sporů nad 100 mil, 5% sporů nad 1 mld.), tak účastníků nebo obchodních souvislostí. Kromě výkonu funkce rozhodce rovněž zastupuje klienty při rozhodčím řízení, či se podílí na zastupování před rozhodčími tribunály českých i mezinárodních rozhodčích institucí. Je členem Mezinárodního institutu certifikovaných rozhodců (CIARb.) Martin Maisner se dále aktivně věnuje sportovní arbitráži, dopingové problematice ve sportu, řešení sporů v rámci sportovních svazů a efektivnímu vyřizování sporů mezi sportovními kluby. Na mezinárodním poli se především zabývá otázkou vykonatelnosti a závaznosti rozhodnutí sportovních soudů a mezinárodních rozhodčích institucí. Je bývalým místopředsedou Rozhodčí komise ČOV, zakládajícím členem Sboru rozhodců Fotbalové Unie ČR a předsedou Národního odvolacího soudu Autoklubu ČR. Jako právní zástupce zastupoval úspěšně české a slovenské sportovce jak proti WADA i před zvláštním senátem na Olympijských hrách v Riu de Janeiro.
Martin Maisner působí i na úseku stavovské samosprávy. Pracoval jako člen Kontrolní rady a v současné době působí jako mistopředsedou České advokátní komory.

Zobrazit životopis

JUDr. Libor Vávra

Absolvoval Právnickou fakultu UK v roce 1986, kde následně získal titul JUDr. Soudcem je od roku 1989, nejprve u Obvodního soudu pro Prahu 10, od roku 1994 působil jako člen odvolacího senátu Městského soudu v Praze. V roce 1999 byl jmenován předsedou Obvodního soudu pro Prahu 1, kde působil až do roku 2011. Poté přešel na Městský soud v Praze a následujících 7 let byl jeho předsedou. Specializuje se na oblast trestního práva, které také vyučuje na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky v Praze. Je členem vědecké rady Právnické fakulty UK. Věnuje se přednáškové činnosti a je spoluautorem příručky pro začínající soudce a advokáty nazvané Klíč k soudní síni. Pravidelně publikuje na portálu Právní prostor a autorsky přispívá do mnoha odborných právnických periodik. V letech 2005 až 2011 byl rovněž členem správní rady Transparency International. V polovině devadesátých let zastával funkci prvního viceprezidenta Soudcovské Unie ČR a už v roce 1998 se stal jejím prezidentem na dvě následující volební období. V roce 2020 se rozhodl kandidoval na funkci prezidenta znovu a po listopadových korespondenčních volbách stanul na další tři roky opět na pozici nejvyšší.

Zobrazit životopis

doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M.

Vystudoval právo na Právnické fakultě UK, politologii na Fakultě sociálních věd UK a srovnávací ústavní právo na Central European University. Od roku 2004 působí na katedře ústavního práva PF UK, od roku 2020 i jako její vedoucí. Současně je proděkanem pro komunikaci a IT. Odborně se věnuje zejména volebnímu právu, ústavním problémům politického systému či vztahu ústavního práva k socio-ekonomickým otázkám. Vedle své akademické činnosti se také už déle než čtvrtstoletí profesně pohybuje v oblasti internetu a internetových médií.

Zobrazit životopis