Kongresový výbor

JUDr. Marie Brejchová, LL.M.

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a začala pracovat jako právník společnosti Středočeské energetické závody. Po vzniku Pražských energetických závodů byla jejich prvním podnikovým právníkem. Další praxi získala na pozici vedoucí obchodně právního oddělení, které řešilo právní otázky zejména z oblasti pohledávek a obsluhy zákazníků.

V současné době působí ve funkci vedoucí sekce Právní společnosti Pražská energetika a. s., kde řídí komplexní právní agendu spojenou s podnikáním společnosti a jejím působením na trhu s elektřinou.

Je dlouholetou členkou výboru občanského sdružení Unie podnikových právníků ČR a od roku 2007 je jeho prezidentkou. V roce 2008 získala titul LL.M.

JUDr. Tomáš Havel, Ph.D.

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, na které v roce 2011 získal titul doktora práv a v roce 2016 obhájil doktorskou disertační práci. Od roku 2006 je členem katedry politologie a sociologie PF UK, nyní jako odborný asistent. Ve své akademické činnosti se věnuje zejména právní filosofii, právní sociologii, římskému právu a zároveň se aktivně podílí na řešení několika grantových projektů fakulty. Vedle lektorské, publikační a vědecké činnost má praktické zkušenosti ze soukromé i veřejné sféry, a to nejen po stránce odborné, ale i řídící. V letech 2014 a 2015 působil  jako ředitel odboru kanceláře ministryně na Ministerstvu spravedlnosti České republiky. V současné době je ředitelem odboru legislativního a právního Magistrátu hlavního města Prahy. Ve volném čase se zajímá o kulturu, politické dění a sport.

JUDr. Jitka Hejduková

Jitka Hejduková vystudovala Právnickou fakultu UK v Praze, po studiu působila jako asistent a učitel na vysoké škole, v různých pracovních pozicích ve státní správě  v oblasti politiky zaměstnanosti a v soukromé sféře v oblasti rozvoje lidských zdrojů.  Od roku 2001 pracuje na Svazu Průmyslu a doprava ČR, kde se zabývá problematikou pracovního práva, zaměstnanosti, kolektivního vyjednávání. V současné době jako ředitelka zaměstnavatelské sekce.

JUDr. Tomáš Lichovník

JUDr. Tomáš Lichovník (*1964 v Olomouci) studoval v letech 1982 - 1986 na Právnické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Brně, kde v roce 1988 úspěšně absolvoval rigorózní řízení. Po ukončení studia pracoval jako podnikový právník  u ČSD – Správy střední dráhy v Olomouci a později jako podnikový právník Stavebního podniku Žďár nad Sázavou. V letech 1991 až 1992
se připravoval na svou budoucí profesi soudce jako justiční čekatel Krajského soudu v Brně. V roce 1992 byl jmenován soudcem Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, kde strávil celkem dvacet let. Z toho od roku 1994 do roku 2011 byl předsedou tohoto soudu. Jeho posledním působištěm byl Krajský soud v Brně, kde jako místopředseda soudu vedl jeho jihlavskou pobočku. Od počátku
se věnuje především občanskoprávní problematice, včetně věcí rodinných.

V letech 2005 – 2008 byl viceprezidentem Soudcovské unie ČR a od podzimu 2008 do svého jmenování soudcem Ústavního soudu jejím prezidentem. Dlouhá léta přednášel studentům středních a vyšších odborných škol. Působí též jako lektor pro Justiční akademii a pracovníky sociálně právní ochrany dětí či dětských domovů. V publikační činnosti se pro různá odborná periodika i denní tisk věnuje především systémovým otázkám justice a praktickým dopadům práva na občana a společnost. Je také spoluautorem komentáře k občanskému soudnímu řádu.

Dne 19. června 2014 byl prezidentem republiky jmenován soudcem Ústavního soudu.

prof. JUDr. Hana Marková, CSc.

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde pracuje dosud jako profesorka na katedře finančního práva a finanční vědy. Pedagogicky působí také na Vysoké škole ekonomické v Praze. Zabývá se zejména otázkami rozpočtového a daňového práva, dále se věnuje otázkám finančního hospodaření územních samosprávných celků.

Je autorkou řady monografií, příspěvků v odborných časopisech apod. Podílí se na řešení různých vědeckých úkolů. V současné době je členkou vědecké rady PF UK v Praze, členkou Legislativní rady vlády a dalších orgánů a institucí např. Information and Research Center of The Public Finance and Tax Law of Central and Eastern European Countries - Białystok, Polsko.

WordPress Theme built by Shufflehound. Copyright © 2013-2019, ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP